Дом здравља Младеновац

На основу члана 131 Закона о здравственој заштити (Сл.гласник РС бр.72/2009,107/2009, 88/2010,57/2011,119/2012,45/2013,93/2014 , 106/2015 i 25/2019) , у вези са чланом 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија,аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, a на основу Закључка Комисије  за ново запошљавање и радно ангажовање код корисника јавних средстава  51 број:112-3854/2021 од 27.04.2021.године  ,Дом здравља У Младеновцу расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              -Једног доктора медицине-специјалисту педијатрије                                                                                                                -Радни однос се заснива на неодређено време.

УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛА:                                                                                                                   Медицински факултет                                                                                                                                  Завршена специјализација из педијатрије                                                                                                                   -положен стручни испит                                                                                                                                                           -лиценца                                                                                                                                                                                   -Познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office I Windows окружење)

OПИС ПОСЛА:  

-Ради послове своје специјалности у ОЈ Дома здравља према распореду послова непосредног руководиоца,учествује у едукацији кадрова,ради на здравственом просвећивању,   води евиденцију о свом раду.

Обавља лекарске прегледе на терену и амбуланти . Ради у превентивним саветовалиштима , организије и спроводи прописане систематске прегледе, циљане и скрининг прегледе.

Учествује у посебним програмима- (вакцинација, мере у случају епидемија, као и за рано откривање бочести). Обавља прегледе, упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, одређије начин лечења и прописује терапију. По потреби иде у кућне посете. Обавља  и друге послове по налогу начелника службе.

За свој рад одговоран је начелнику службе за здравствену заштиту деце.

Кандидати уз пријаву на оглас достављају:                                                                                                                 -Диплому о завршеном медицинском факултету у оригиналу или овереној фотокопији                           -Доказ о положеном стручном испиту у оригиналу или овереној фотокопији,                                                  - Уверење о положеном специјалистичком испиту                                                                                                   -Лиценцу                                                                                                                                                                                 -Кратку биографију.

Пријаве се достављају у затвореним ковертама на адресу Дома Здравља у Младеновцу,  у року од осам дана од дана објављивањa у званичној публикацији Националне службе за запошљавање ,,Послови”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.           

 

                                                             

ВД ДИРЕКТОРА                                                                                                                                          Др Душица Миловановић