Дом здравља Младеновац

На основу члана 7  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправа , а у складу са Инструкцијом о реализацији тачке 3.Кадровских планова здравствених установа из Плана мреже здравствених установа бр.120-01-151/2020. Од 25.12.2020.године ,120-01-151-2020-02 од 08.03.2021.године и 120-01-151/2020-02 од 01.06.2021.године, Дом здравља у Младеновцу расписује оглас за пријем у радни однос:

                                                                                                                                                                                                                                                               ТРИ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ

Радни однос се заснива на одређено време до 31.12.2021.године 

                                                                                                                УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛА на радном месту

                     Високо образовање стечено на :                                                 - Интегрисаним академским студијама,по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.09.2005.године,                                - Основним студјама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.године.                                        - Стручни испит                                                                                     - Лиценца                                                                                               КРАТАК ОПИС ПОСЛА                                                                                                                                                                                     Превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, крозпримену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;-организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца ипородице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанакболести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике заздравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здраствено - васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцимаи организацијама у заједници;-ради у превентивним саветовалиштима;-организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе;-учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести);

-обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљењеи предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за радзбог болести или повреде;

-прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско - техничка помагала;

-даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, иде у кућне посете у оквиру теренског рада;

-у случају потребе збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, и ако је потребно прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе;

-учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;

-обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;                                                                                                         Кандидати за радно место уз пријаву достављају:                               -Кратку биографију                                                                                        -Диплому о завршеном медицинском факултету                                         -Доказ о положеномстручном испиту                                                        -Оригинал или фотокопију лиценце                                                                                                                                                                          Пријаве се достављају на адресу Дом здравља Младеновац, Краљице Марије 15, са назнаком  ,, ПРИЈАВА НА КОНКУРС-не отварати” , у року од осам дана од дана објављивања у званичној публикацији НСЗ, Послови.               Неблаговремене пријаве се неће разматрати.                                               Обавештења на тел.011- 8241-508,

 

 

ВД ДИРЕКТОРА

Др Душица Миловановић