Дом здравља Младеновац

На основу члана 131 Закона о здравственој заштити (Сл.гласник РС бр.72/2009,107/2009, 88/2010,57/2011,119/2012,45/2013,93/2014 , 106/2015 i 25/2019) у вези са чланом 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија,аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и у складу са Инструкцијом о реализацији тачке 3.  Кадровских планова здравствених установа из Плана мреже здравствених установа бр. 120-01-151/2020-02 од 25.12.2020.године, 120-01-151/2020-02 од 08.03.2021 године и 120-01-151/2020-02 од од 01.06.2021.године , Дом здравља у Младеновцу расписује                                                                                                                        

 

О Г Л А С ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                 - 3 медицинске сестре-техничара у амбуланти

               -Радни однос се заснивa на одређено време , до 31.12.2021.године.

УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛА:                                                                                                                                    

- Средње образовање,медицинска сестра-техничар

-положен стручни испит

-лиценца

-Познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office I Windows окружење)

 

 

OПИС ПОСЛА:

-Пружа услуге неге и подршке лицима којима је потребна нега као последица старења, повређивања, болести или других физичких и менталних поремећаја, или потенцијалних ризика за здравље у складу са праксом  и стандардима савремене неге и о томе води прописану медицинску документацију,                                                                                                                                                         - У тиму са докторима медицине или самостално, спроводи превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине-специјалисте у установи и на терену,                  - припреме пацијента за дијагностичко-терапијске процедуре и припрема ординацију , опрему и уређаје за рад,                                                                                                                                                                      -Учествује у дијагностици( ЕКГ, одређивање шећера у крви и друго) и врши антропометријска мерења,                                                                                                                                                                                     - У хитним случајевима пружа прву помоћ унесрећенима на месту догађаја  и у транспорту и прати болесника у тиму са лекаром и надзире га за време превоза  до здравствене установе или куће ради даљег лечења,                                                                                                                                              - врши дезинфекцију и стерилизацију инструмената и материјала,                                                                          - правилно одлаже медицински отпад,                                                                                                                                                                                                                                                                   - води прописану медицинску документацију ,                                                                                                          - Врши наплату партиципације и наплаћене износе предаје благајни Дома здравља у року од два дана                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   -За свој рад одговорна је одговорној сестри и начелнику службе                                                                                                                            -Обавља и друге послове по налогу начелника Службе.

Кандидати уз пријаву на оглас достављају:

-Диплому о стеченом образовању у оригиналу или овереној фотокопији                                                -Доказ о положеном стручном испиту у оригиналу или овереној фотокопији,                                                                                                                                                        -Лиценцу                                                                                                                                                                                                                                                                                                   - Кратку биографију                                                                                                                                                          - Фотокопику возачке дозволе.

Пријаве се достављају у затвореним ковертама на адресу Дома Здравља у Младеновцу,  у року од осам дана од дана објављивањa у званичној публикацији Националне службе за запошљавање ,,Послови”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.                                                                                                                                                                                                                   

 

 

ВД ДИРЕКТОРА

Др Душица Миловановић