Дом здравља „Др Љубинко Ђорђевић“ Сврљиг

На основу члана  члана 7. и 8.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајна и јединица локалне самоуправе (“Службени гласник РС” број 106/2018), чл. 21 Статута Дома здравља „ Др Љубинко Ђорђевић Сврљиг, Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова дома здравља „Др Љубинко Ђорђевић“ из Сврљига број 925-2/2021 од 25.09.2021.године   и Одлуке о расписивању јавног огласа за пријем у радни однос  број 278-1/2021 од 22.03.2021. године, а у складу са Кадровским планом ДЗ-а за 2019. годину бр. 112-01-607/2019-02 и Закона о изменама и допунама Закона о буджетском систему за 2021. год Директор Дома здравља расписује

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

                                                                             I                                                                             

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ  од 3 месеца, са пуним радним временом ради попуњавања слободног, односно упражњеног радног места и то:

-  референт за финансијско – рачуноводствене послове  - 1 извршилац

 

II

За заснивање радног односа за послове из тачке 1 овог Огласа важе општи услови утврђени Законом о раду (“Службени гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014, 13/2017-одлука УС и 113/2017).

 

III

Поред општих услова утврђени су и посебни услови на основу Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Дому здравља број 833-2/2021 од 13.09.2021.године и то :

  • завршено средње образовање – економски техничар-

   --гимназија  

  • знање рада на рачунару – у Еxcelu
  • возачки испит B категорије

 

 Уз пријаву се подноси неоверена фотокопија дипломе  о завршеној  средњем образовању

  • неоверена фотокопија сертификаат или потрврде о завршеном курсу за рад у Excelu
  • уколико кандидат нема завшену економску школу- сертификат или потврда о завршеном курсу за обављање  финснијско – рачуноводствеених послова
  • неоверена фотокопија возачке дозволе

V

Поред траженог документа уз пријаву за оглас доставља се и :

- лична и радна биографија са адресом, контакт телефон и е-маил адресом,

- фотокопија личне карте,

- извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме).

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

 

VI

Пре заснивања радног односа изабрани кандидат је дужан да достави:

- лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни

  однос,

- уверење Суда да се против кандидата не води кривични поступак  - не старије од 6 месеци

- уверење Полицијске управе да кандидат није осуђиван - не старије од 6 месеци

- оверене фотокопије свих докумената наведених у члану IV огласа.

 

Уколико изабрани кандидат не достави горе наведена документа у року од најдуже 8 дана са њим се неће засновати радни однос. У том случају вршиће се поновни избор из реда кандидата који су конкурисали за то радно место.

 

Кандидати који испуњавају услове конкурса могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација (  ( предходно искуство о раду, додатно образовање или способност, дужина трајања школивања ) и провере знања уколико је то важно за доношење одлуке о пријему.

 

VII

Оглас објавити на веб страницама Националне службе за запошљавање, Министарства здравља и Дома здравља „Др Љубинко Ђорђевић“ из Сврљига.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на веб  страни Националне службе за запошљавање.

Пријаве, са обавезном назнаком „зa радно место референт за финансијско рачуноводствене послове“ се могу послати  поштом на адресу Дома здравља „Др Љубинко Ђорђевић“ из Сврљига  улица Хаџићева број 40 или доставити лично у Дому здравља „Др Љубинко Ђорђевић“ из Сврљига на исту адресу у периоду од 07,00 до 15,00 часова.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

VIII

Одлука о избору кандидата донеће се најкасније у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава, а обавештење о избору кандидата биће објављено на веб страници Дома здравља „Др Љубинко Ђорђевић“ из Сврљига.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај документације.

 

 

Контакт телефон : 018/821-523

 

Дом здравља „Др Љубинко Ђорђевић“  Сврљиг

ВД ДИРЕКТОР-а

др Дејан Антић