Специјална болница за интерне болести “ ЛАЗАРЕВАЦ

На основу чл. 5 . и 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе, Одлуке директора  Специјалне болнице за интерне болести из Лазаревца  о потреби заснивања  радног односа на неодређено време , чл. 22. Статута  Специјалне болнице  и  Сагласности  Министарства здравља бр.112-01-00952/2021-02 од 1.9.2021, директор  Специјалне болнице за  интерне болести  из  Лазаревца , објављује дана  22.9.2021 . године      

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ  У РАДНИ ОДНОС  НА  НЕОДРЕЂЕНО  ВРЕМЕ

 1. НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА: Портир
 • СТРУЧНА СПРЕМА : КВ радник              Средња школа III/IV
 • ВРСТА РАДНОГ ОДНОСА-Неодређено/пуно радно време
 • Бр.ИЗВРШИЛАЦА-  1
 • РАДНО ИСКУСТВО-Може и без радног искуства
 • УСЛОВИ:
 • -Завршен III/IV  степен стручне спреме
 • Положен возачки испит за Б категрију
 •  

 

 • Заинтересовани кандидати уз писмену пријаву достављају :
 • -оверену копију дипломе о завршеној средњој школи
 • -биографију
 • -извод из матичне књиге рођених
 • -потврду да кандидат  није осуђен за кривично дело које га чини  неподобним за рад у здравственој установи/уверење МУП/,које не сме бити старије од 6 месеци
 • потврду да се не води кривични поступак /уверење Суда/које не сме бити старије од 6 месеци
 • -уверење о држављанству РС

 

Оглас се објављује НСЗ Београд-испостава Лазаревац

Веб сајту Министарства здравља Србије

Интернет страни  Специјалне болнице  за интерне болести Лазаревац

Огласној табли Специјалне болнице за интерне болести-nefropatijalaz.rs

Рок за подношење молби   је   8  дана од дана објављивања  у листу Послови односно сајту Националне службе запошљавања

Пријаву доставити поштом на адресу:

Специјална болница за интерне болести

ул. Др Ђорђа Ковачевића бр. 27.

11550-Лазаревац

са назнаком/ за оглас-радно место ПОРТИР

Резултати огласа ће бити објављени на  интернет страници  Специјалне болнице за интерне болести      nefropatijalaz.rs

Кандидати који не буду изабрани  ће бити посебно обавештавани о резултатима огласа.

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

 

               Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.Прилижена документација уз пријаву , се не враћа кандидатима.

Све информације у вези конкурса  на тел 011 8120 164/8123 948