ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ГЊИЛАНЕ

          У складу са обавештењем Министарства здравља број: 120-01-151/2020-02 од 26. августа 2021. године о продужењу примене Инструкције о реализације тачке 3. Кадровских планова здравствених установа број, члана 7 – 9. Посебног Колективног угора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 96/2019 и 58/2020) Кадровског плана за Здравствени центар Гњилане за 2021. годину, број: 112-01-114/2021-02 од 17. марта 2021. године, в.д. директора, објављује

 

О Г Л А С

За пријем у радни однос на одређено време

до 31. децембра 2021. године

 

          Оглашава се потреба за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом до 31. децембра 2021. године:

 

 1. Доктор медицине – 4 извршилаца на одређено време, ради попуњавања слободних, односно упражњених радних места

 

 1. Медицинска сестра – техничар – 6 извршилаца на одређено време, ради попуњавања слободних, односно упражњених радних места

 

 1. Административни радник – 1 извршилац на одређено време, ради попуњавања слободног, односно упражњеног радног места

 

 1. Возач санитетског возила – 1 извршилац на одређено време, ради попуњавања слободног, односно упражњеног радног места

 

 1. Домар/мајстор одржавања – 1 извршилац на одређено време, ради попуњавања слободног, односно упражљеног радног места

 

 1. Портир/чувар – 2 извршилаца на одређено време, ради попуњавања слободних, односно упражњених радних места

 

 1. Хигијеничар – 1 извршилац на одређено време, ради попуњавања слободног, односно упражњеног радног места.

 

          Опис послова за наведена радна места утврђен је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Здравственог центра Гњилане.

 

          Поред општих услова утврђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и следеће услова:

 

          Под бројем 1.

          СТРУЧНА СПРЕМА/ОБРАЗОВАЊЕ: Високо образовање, завршен Медицински факултет, VII   степен образовања;

          ДОДАТНА ЗНАЊА / ИСПИТ / РАДНО ИСКУСТВО

 • положен стручни испит за доктора медицине
 • лиценца за рад
 • најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине
 • знање рада на рачунару.

 

          Под бројем 2.

          СТРУЧНА СПРЕМА/ОБРАЗОВАЊЕ: Средње образовање, медицинска школа;  IV степен образовања

          ДОДАТНА ЗНАЊА / ИСПИТ / РАДНО ИСКУСТВО

 • положен стручни испит за медицинску сестру, лиценца за рад, најмање шест месеци радног искуства у звању медицинска сестра – техничар и знање рада на рачунару.

 

Под бројем 3.

СТРУЧНА СПРЕМА / ОБРАЗОВАЊЕ: Високо образовање на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, економског или правног смера, VI степен образовања

ДОДАТНА ЗНАЊА / ИСПИТ / РАДНО ИСКУСТВО

 • знање рада на рачунару
 • без радног искуства.

 

          Под бројем 4.

          СТРУЧНА СПРЕМА / ОВРАЗОВАЊЕ: Средње образовање, IV или III степен образовања

          ДОДАТНА ЗНАЊА / ИСПИТ / РАДНО ИСКУСТВО

 • возачка дозвола категорије „Б“ и „Ц“.

 

          Под бројем 5.

          СТРУЧНА СПРЕМА / OБРАЗОВАЊЕ: Средње образовање,  IV или  III степен образовања

          ДОДАТНА ЗНАЊА / ИСПИТ / РАДНО ИСКУСТВО

 

          Под бројем 6.

          СТРУЧНА СПРЕМА / ОБРАЗОВАЊЕ: Средње или основно образовање

          ДОДАТНА ЗНАЊА / ИСПИТ / РАДНО ИСКУСТВО

 

          Под бројем 7.

          СТРУЧНА СПРЕМА / ОБРАЗОВАЊЕ:  Основно образовање

          ДОДАТНА ЗНАЊА / ИСПИТ / РАДНО ИКУСТВО

 

          Уз пријаву својеручно потписану са кратком биографијом, адресом, e/mail адресом и контакт телефоном, кандидати у затвореној коверти подносе:

 

 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној школи одговарајућег профила;
 • Оверену фотокопију Извода из матичне књиге рођених;
 • Оверену фотокопију Извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • Личну карту (очитану);
 • Оверену фотокопију Уверења о држављанству;
 • Лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за који се заснива радни однос.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања

 додатних информација које могу бити важне за доношење одлуке о избору кандидата, о чему одлуку доноси в.д. директора.

          Одлука о избору кандидата који ће бити примњени у радни однос биће донета у року од највише 30 дана од дана завршетка огласа.

          Пре заснивања радног односа кандидат који буде изабран дужан је да достави:

 • Уверење да се против кандидата не води истрага или кривични поступак (уверење издаје суд) не старије од 6 месеци;
 • Уверење о (не) кажњавању (уверење издаје полицијска управа) не старије од 6 месеци.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности и сврху

избора у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање – ОГЛАС ТРЕБА ОБЈАВИТИ

22.09.2021. године, интернет страницама Министарства здравља  РС / Огласи и конкурси здравствених установа и интернет страници Здравственог центра Гњилане.

          Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на интернет страницама Националне службе за запошљавање.

          Пријаве се могу послати поштом на адресу: Здравствени центар Гњилане, Пасјане – пријава на оглас, ул. нема бб, 38 266 Пасјане , АП К и М, или доставити лично у Здравственом центру Гњилане, код Техничког секретара - управа, зграда Опште болнице у Пасјану, са назнаком за које радно место се подноси пријава на оглас.

          Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

          Пријаве достављене електронском поштом биће одбачене и неће се узети у разматрање.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА

др Зоран Перић