Дом здравља „ Др Сава Станојевић“

На основу Дописа Министарства здравља РС број 120-01-151/2020-02 од 26.08.2021. године о прудужењу Инструкције о реализацији тачке 3. кадровских планова здравствених установа, члана 192. Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), у даљем тексту: Закон, члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 96/2019 и 58/2020 - Анекс), Кадровског плана за Дом здравља „Др Сава Станојевић“ за 2019. годину број 112-01-607/2019-02 од 13.12.2019. године и Одлуке о потреби заснивања радног односа 02-бр. 972/1 од 22.09. 2021. године, в.д. директора Дома здравља „ Др Сава Станојевић“ расписује Конкурс за пријем у радни однос и објављује следећи:

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за заснивање радног односа на одређено време

 

            I  Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник има потребе за заснивањем радног односа  за рад на ОДРЕЂЕНО време, у трајању најдуже до 3 месеца, са пуним радним временом, због привремено повећаног обима посла, на пословима:

 

 

  1. У Служби за здравствену заштиту жена

 

  • Гинеколошко-акушарска сестра .......... 1 извршилац

 

Опис послова:

-      пружа услуге здравствене неге и подршке лицима којима је потребна нега као последица старења, повређивања, болести или других физичких и менталних поремећаја, или потенцијалих ризика за здравље у складу са праксом и стандардима савремене неге и о томе води прописану медицинску документацију у папирној и електронској форми;

-     у тиму са докторима медицине и другима или самостално, спроводи

превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у установи и на терену,у оквиту теренског рада;

-    припрема болесника за дијагностичко терапијске процедуре и припрема ординацију, опрему и уређаје за рад;

-    учествује у дијагностици  и врши антропометријска мерења;

-    прати стање трудница, породиља, бабињара

-     врши дезинфекцију и стерилизацију материјала и инструмената;

-     правилно одлаже медицински отпад;

-    ради на узорковању биолошког материјала, давању медикаментозне терапије, обради ране и превијању

        -    ради на изради статистичког извештавања

 

 

                  Стручна спрема:

-     средње образовање

 

                   Услови за пријем у радни однос кандидата су:

-    средња медицинска школа, гинеколошко-акушарски смер

-    стручни испит;

-    лиценца;

-    најмање шест месеци радног искуства у звању гинеколошко-акушарске сестре.

 

Уз пријаву кандидати треба да доставе доказе да испуњавају услове огласа и то: кратку биографију, са адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, лиценцу за рад или решење о упису у Комору, доказ о радном искуству.

 

Напомена: лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, дужан је доставити кандидат који буде примљен у радни однос.

           

            Пријаве са доказима о испуњавању услова огласа достављати поштом или лично у року од 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на интернет страници Министарства здравља, на адресу: Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник, ул. Светог Саве бр. 49, 37240 Трстеник.

 

            Контакт телефон: 037/714-150.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, о чему ће одлучити в.д. директора Дома здравља „ Др Сава Станојевић“.

Непотпуне и неблаговоремене пријаве се неће разматрати.

Кандидати ће о одлуци о озбору бити обавештени у року од 30 дана од дана истека рока за достављање пријава.

 

 

ВД Д и р е к т о р а,

Др Жаклина Ристић, спец.

интерне медицине