Дом здравља „ Др Љубинко Ђорђевић „ Сврљиг

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе( „Сл.гласник РС“ бр. 96/2019 ), чл. 21. Статута  Дома здравља „ Др Љубинко Ђорђевић „ Сврљиг а у складу  Кадровским планом Дома здравља Сврљиг за 2021 бр.112-01-114/2021-02 од 06.09.2021. год директор Дома здравља Сврљиг расписује

 

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос

 

  1. Возач санитетског возила ......... 1 извршиоц, за рад у Одељењу за техничке и остале послове Дома здравља Сврљиг, на одређено време,   са пуним радним временом .

УСЛОВИ за заснивање радног односа: поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава  и посебне услове:

  • Средње образовање
  • Возачка дозвола Б категорије

Пријаве на оглас се могу поднети лично сваког радног дана од 0700-1400 часова или послати препорученом пошиљком на адресу Дом здравља „ Др Љубинко Ђорђевић „ 18360 Сврљиг, Хаџићева 40 са назнаком „ За оглас „.

Уз пријаву се подносе:

  • кратка лична и радна биографија са адресом становања и контакт телефоно
  • оверена фотокопија дипломе о завршеној школи, не старије од 6 месеци
  • оверена фотокопија возачке дозволе, не старије од 6 месеци
  • уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци
  • извод из матичне књиге рођених
  • фотокопија личне карте или извод очитане личне карте

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на rазговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему.

Одабрани кандидат је дужан да пре заснивања радног односа достави лекарско уверење о здравственој способности за обављање тражених послова.

Уколико изабрани кандидат не достави наведени документ у остављеном року , са њим се неће закључити уговор о раду.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Оглас објавити na Web страници Националне службе за запошљавање , Министарства здравља као и на web  страници Дома здравља.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на web страници Националне службе за запошљавање

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

 

 

ВД  Директора ДЗ-а

Др Дејан Антић