Дом здравља Обилић

У складу са обавештењем Министарства здравља број: 120-01-151/2020-02 од 26.августа 2021.године о продужењу примене Инструкције о реализацији тачке 3. Кадровских планова здравствених установа број , члана 7 – 9 .Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе  (,,Службени гласник РС,, , бр.96/2019  и 58/2020) Кадровског плана за Дом здравља Обилић за 2018.годину број: 112-01 200/2018-02 од 26.10.2018.године, в.д.директора, објављује

 

КОНКУРС

                   за пријем у радни однос на одређено време до 31.децембра 2021.године

 

        Оглашава се потреба за пријем у радни однос одређено време са пуним радним временом до 31.децембра 2021.године:

1.Медицинска сестра- техничар, за потребе Службе здравствене зажтите одраслих са кућним лечењем  –2 извршилаца на одређено време, ради попуњавања слободног, односно упражњеног радног места.

  1. Педијатријска сестра- техничар, за потребе Службе за здравствену заштиту деце, 1 извршилац на одређено време, ради попуњавања слободног, односно упражњеног радног места.
  2. Спремач/спремачица у просторијама у којима се пружају здравствене услуге, 1 извршилац на одређено време, ради попуњавања слободног, односно упражњеног радног места.

    Опис послова за наведена радна места утврђен је Правилником о организацији и систематизацији радних места  Дома здравља Обилић.

     Поред општих услова утврђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавајуи следеће услове:

 

Под бројем 1.

-стручна спрема/образовање: средња стручна спрема IV степен- завршену медицинску школу, смер медицинска сестра-техничар.

- положен стручни испит

-лиценца за рад.

Под бројем 2.

- стручна спрема/образовање: средња стручна спрема IV степен- завршену медицинску школу, смер педијатријска сестра- техничар.

- положен стручни испит

- лиценца за рад.

Под бројем 3.

  • стручна спрема/образовање: основно образовање.

 

   Уз пријаву својеручно потписану са кратком биографијом, адресом  e-mail адресом и контакт телефоном, кандидати у затвореној коверти подносе:

  • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи одговарајућег профила;
  • оверену фотокопију Извода из матичне књиге рођених;
  • оверену фотокопију Извода из матичне књиге венчаних ( ако је кандидат променио презиме);
  • оверену фотокопију Уверења о држевљанству;
  • лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за који се заснива радни однос.

    Кандидати који исиспуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за  доношење одлуке о избору кандидата, о чему одлуку доноси в.д.директора.

     Одлука о избору кандидата који ће бити примљени у радни однос биће донета у року од највише 30 дана од дана завршетка огласа.

   Пре заснивања радног односа кандидат који буде изабран је дужан да достави:

  • уверење да се против кандидата не води истрага или кривични поступак ( уверење издаје суд) не старије од 6 месеци.
  • Уверење о (не) кажњавању ( уверење издаје полицијска управа)не старије од 6 месеци.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду податакао личности у сврху избора у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Оглас објавити код  Националне службе за запошљавање , интернет страницама Министарства здравља РС и интернет страници Дома здравља Обилић.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на интернет страници Националне службе за запошљавање.

   Пријаве се могу послати поштом на адресу: Дома здравља Обилић, ул.Краља Петра I бб, 38213 Прилужје, Косово и Метохија, или доставити лично у Дому здравља Обилић, Служби за правне и кадровске послове, са назнаком за које радно место се подноси пријава на оглас.

 

   Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

   Пријаве достављене електронском поштом биће одбачене и неће се узети у разматрање.

 

 

ВД ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА ОБИЛИЋ

Др Мирко Машић