Дом здравља Грачаница

На основу члана 24. и 192. става 1. Закона о раду  („Службени гласник Републике Србије“ бр. 24/05 и 61/05 , 54/09, 62/13 , 75/14 , 13/17, 113/17 и 95/18 ) ,члана 7 - 9. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија , аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 96/2019 и 58/2020 )  Кадровског плана за Дом здравља Грачаница за 2018.годину  ,  в.д. директора ,  објављује

 

КОНКУРС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

Оглашава се потреба за  пријем у радни однос на неодређено време

са пуним радним временом на упражњеним радним местима и то :

 

1.Магистар фармације у служби за фармацеутску здравствену делатност   при  Дому здравља Грачаница – 1 извршилац на неодређено време ради попуњавања слободног , односно упражњеног  радног  места

 

  1. Спремач /спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге – 11 извршиоца на неодређено време , ради попуњавања слободног , односно упражњеног радног  места

 

  1. Домар /мајстор одржавања – 1 извршилац на неодређено време ради попуњавања слободног , односно упражњеног радног  места

 

  1. Портир/ чувар – 1 извршилац на неодређено време ради попуњавања слободног , односно упражњеног радног места

 

Опис послова за наведена  радна  места    утврђен је Правилником о организацији и систематизацији радних места Дома здравља Грачаница .

Поред општих услова утврђених Законом о раду , кандидати треба да испуњавају  и следеће услове:

 

Под бројем 1.

СТРУЧНА ПРЕМА /

ОБРАЗОВАЊЕ : Високо образовање

-           интегрисаним академским студијама,по пропису који уређује високо

образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

-           основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је

уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године ;

-           медицински факултет – одсек фармација  , VII  степен образовања

ДОДАТНА ЗНАЊА/ ИСПИТ/ РАДНО ИСКУСТВО

-           стручни испит

-           лиценца

-           најмање једна  година радног искуства у звању магистра фармације

 

Под бројем 2.

 

СТРУЧНА СПРЕМА /

ОБРАЗОВАЊЕ :  Основно образовање

ДОДАТНА ЗНАЊА/ИСПИТ /РАДНО ИСКУСТВО

 

Под бројем 3

СТРУЧНА СПРЕМА/

ОБРАЗОВАЊЕ : Средње образовање   

ДОДАТНА ЗНАЊА/ИСПИТ /РАДНО ИСКУСТВО

положен стручни испити за рад са судовима под притиском (за послове руковања постројењем у котларници).

 

Под бројем 4.

СТРУЧНА СПРЕМА /

ОБРАЗОВАЊЕ :  Средње образовање или основно образовање

ДОДАТНА ЗНАЊА/ИСПИТ /РАДНО ИСКУСТВО

 

Уз пријаву са кратком биографијом , адресом , e/mail  адресом и контакт телефоном ,  кандидати у затвореној коверти  подносе :

- Оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила ;

- Оверену фотокопију уверења  (потврде) о положеном стручном испиту за радно  место  под тачком 1.

- Оверену фотокопију лиценце издате од надлежне коморе или фотокопију Решења о упису у именик коморе за радно место под тачком 1.

- Оверену фотокопију Извода  из матичне књиге рођених ;

- Оверену фотокопију Извода  из матичне књиге венчаних ( ако је кандидат променио презиме ) ;

- Личну карту ( очитану ) ;

- Оверену фотокопију Уверења  о држављанству ;

- Лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за који се заснива радни однос

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за доношење одлуке о избору кандидата, о чему одлуку доноси в.д. директора .

Одлука о избору кандидата који ће бити примљен у радни однос биће донета у року од највише 30 дана од дана завршетка огласа.

Пре заснивања радног односа кандидат који буде изабран  је дужан да достави :

- Уверење да се против кандидата не води истрага или кривични поступак ( уверење издаје суд) не старије од 6 месеци

- Уверење о (не) кажњавању (уверење издаје полицијска управа)  не старије од 6 месеци

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора у радни однос . Подаци се не могу користити у друге сврхе .

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање , интернет страницама Министарства здравља РС/Огласи и конкурси здравствених установа  и интернет страници  Дома здравља Грачаница .

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на интернет страницама Националне службе за запошљавање .

Пријаве са могу послати поштом на адресу: Дом здравља Грачаница , Грачаница  – пријава на оглас ,  ул. Томислава Секулића бб , 38205 , АП К и М , или доставити лично у Дому  здравља Грачаница , Служби за  правне  послове , са назнаком за које радно место се подноси пријава на оглас .

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве достављене електронском поштом биће одбачене и неће се узети у разматрање.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА

др Мирјана Димитријевић ,

спец.стомат.протетике