Општа болница Врбас

ЈАВНИ ОГЛАС-КОНКУРС

(за пријем у радни однос на одређено време-замена за време породиљског одсуства и одсуства ради неге детета)

           

Општа болница Врбас примиће у радни однос:

 

 

  1. Медицинска сестра/техничар у Одсеку за офталмологију… извршилац

 

 

Услови за заснивање радног односа за радно место под редним бројем 1 : Поред општих здравствених услова, на овoм раднoм месту може радити лице које испуњава посебне здравствене услове предвиђене одговарајућим прописима.У опису посла је вршење стручне помоћи при пружању здравствене заштите у оквиру послова за које је оспособљено редовним школовањем, те обављање потребних административних послова, као и свих послова из делокруга рада који се ставе у задатак.

  1. IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа- положен стручни испит,лиценца-дозвола за рад и најмање шест месеци радног искуства у стеченом звању.
  2. Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:

 

  • Оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,
  • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
  • Дозволу за рад-лиценцу издату од надлежне коморе или решење о упису у комору и доказ о радном искуству.

 

  • Конкурс остаје отворен 8дана од дана објављивања.

 

  1. Уговор о раду се закључује на одређено време-до повратка одсутног радника са боловања.
  2. Уговор о раду се закључује на пуно радно време;

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучиће директор Опште болнице Врбас.                                                            О коначном избору кандидата одлучује директор Oпште болнице Врбас.                         Пријаве са потребним прилозима као доказ о испуњавању услова конкурса доставити на адресу: Општа болница Врбас, ул. Милана Чекића, бр. 4, Служба за опште и правне послове тел. 021/ 795-4-410, контакт особа: Драгица Ћурчић.

 

 

Директор Опште болнице Врбас

Попов др Милан