Дом здравља Ниш

На основу члана 7. - 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл.гласник РС“ бр. 96/2019) и Одлуке о расписивању огласа за пријем у радни однос бр. 3119 од 01.10.2021.год., директор Дома здравља Ниш расписује

 

 

ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

на одређено време до 3 месеца за рад са COVID-19 пацијентима

 

I

Оглашава се пријем у радни однос са пуним радним за следећа радна места:

 

1)   доктор медицине                                                                                       -  9   извршиоца

2)   доктор стоматологије                                                                                -  1   извршилац                                                                                

3)   виша медицинска сестра/техничар општег смера                                 -  5   извршиоца  

4)   виши/струковни физиотерапеутски техничар                                       -  3   извршиоца                                                         

5)   медицинска сестра/техничар општег смера                                            -  6   извршиоца                                                                              

6)   лабораторијски техничар                                                                          -  2   извршиоца                 

7)   медицинска сестра/техничар педијатријског смера                               -  1   извршилац

8)   медицинска сестра/техничар гинеколошко-акушерског смера            -  1   извршилац

9)   физиотерапеутски техничар                                                                     -  1   извршилац

10) стоматолошка сестра                                                                                 -  1   извршилац

II

            За заснивање радног односа за послове из тачке I овог Огласа важе општи услови утврђени Законом о раду („Сл.гласник РС“, бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – Одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење).

 

III

            Поред општих услова на основу Правилника о организацији и систематизацији послова Дома здравља Ниш број 2424 од 08.07.2019.године, утврђени су и посебни услови:

 

За радна места под бројем 1 и 2):

- завршен медицински, односно стоматолошки факултет

- положен стручни испит

- лиценца или решење о упису у именик Лекарске, односно Стоматолошке коморе

 

За радна места под бројем 3,4,5,6,7,8,9 и 10):

 

- завршена средња медицинска, односно виша/висока струковна школа одговарајућег смера

- положен стручни испит

- лиценца или решење о упису у именик Коморе медицинских сестара/техничара

 

         Предност имају кандидати који су стекли радно искуство у раду са пацијентима у COVID амбулантама и на вакциналним пунктовима Дома здравља Ниш или који су били ангажовани у оквиру пројекта „Моја прва плата“.

         Кандидати могу приложити потврду здравствене установе у којој су стекли радно искуство или други вид радног ангажовања у раду са пацијентима у COVID амбулантама, на вакциналним пунктовима или у пројекту „Моја прва плата“.

 

 

IV

            На оглас се подносе оверене фотокопије следећих докумената у зависности од радног места на које се конкурише:

 

            - диплома о завршеном медицинском/стоматолошком факултету, односно средњој медицинској/вишој/високој медицинској школи

            - потврда о положеном стручном испиту

            - лиценца или решење о упису у именик Лекарске/Стоматолошке коморе , односно Коморе медицинских сестара/техничара

 

V

            Поред тражених докумената доставља се и:

            - лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом (CV),

            - фотокопија личне карте,

            - извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме),

            - уверење да се против њега не води кривични поступак (уверење издаје суд), 

             - сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем  у радни однос.   

             

          Подаци се не могу користити у друге сврхе.

          Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља Ниш.

           

VI

            Пре заснивања радног односа кандидат који буде изабран је дужан да достави:

            - лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за  које се заснива радни однос.

            Уколико изабрани кандидат не достави горе наведени документ у захтеваном року са њим се неће засновати радни однос.

 

VII

            Оглас објавити на интернет страницама  Националне службе за запошљавање, Министарства здравља РС и Дома здравља Ниш (www.domzdravljanis.co.rs).

            Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа.

            Пријаве на оглас са могу послати поштом на адресу:

Дом здравља Ниш - Одсек за кадровске послове

 (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)

Војводе Танкосића 15, 18000 Ниш

            Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

VIII

            Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за доношење одлуке о избору кандидата.

            Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава, а обавештење о избору кандидата биће објављено на интернет страници Дома здравља Ниш.

            Кандидатима који не буду изабрани конкурсна документација се не враћа.

            Контакт телефон 018/503-708 или mail: kadrovska@domzdravljanis.co.rs.

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА НИШ

ДИРЕКТОР

Проф. др Милорад Јеркан