Институт за трансфузију крви Србије

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл.Гласник број 96/2019), и Одлукe директора број 4593/1,4642/1 и 4520/1 од 30.09.2021. године  расписује се:

 

ОГЛАС

 

За пријем у радни однос за следећа радна места:

 

Виши лабораторијски техничар – 1 извршилац са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема/образовање:

Високо образовање:

-на струковним студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује  високо образовање, почев од 10.септембра 2005.године;

-на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005.године.

Додатна знања/испити/радно искуство

-стручни испит

-лиценца

-најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Радни однос заснива се на одређено време до шест месеци трајања због завршетка посла на извођењу имунохематолошких претрансфузионих послова чији је обима привремено повећан .

Опис посла: стручни послови вишег лабораторијског техничара из области клиничке

трансфузије и надзор над радом лабораторијског техничара у трансфузиологији:

извођење имунохематолошких претрансфузионих тестова;

припрема специфичних компоненти крви (опрани еритроцити, О еритроцити у АБ плазми,

дељење дозе и др.);

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

  • Фотокопију дипломе
  • Уверење о положеном стручном испиту
  • Лиценцу
  • Кратку биографију

 

Доктор медицине – 1 извршилац, са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Радни однос се заснива на одређено време, најдуже до шест месеци трајања због потребе завршетка посла на испитивању и имуносеролошкој контроли крви чији је обим привремено повећан.

Опис посла: реализација планова и програма серолошке и молекуларне контроле крви на присуство маркера трансфузијом преносивих болести (детекција маркера трансфузијски трансмисивних инфекција: АИДС, хепатитис Б и Ц, сифилис ) и планова и програма имунохематолошке обраде крви (одређивање крвних група система АБО, Резус, тест на ирегуларна антитела, а све уз надзор доктора медицине специјалисте у трансфузиологији; и др.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

  • Фотокопију дипломе
  • Уверење о положеном стручном испиту
  • Фотокопију лиценце
  • Кратку биографију

 

Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге – 1 извршилац са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

Основно образовање;

Додатна знања / испити / радно искуство

Радни однос се заснива на одређено време најдуже до три месеца трајања због потребе завршетка посла на  чишћењу, прању, спремању радних просторија  чији  је обим  привремено повећан.

Опис посла: чишћење, прање, спремање радних просторија, ходника, степеништа магацина, дезинфекција просторија, предмета и прибора за рад; чишћење, прање, спремање радних просторија у којима се обавља здравствена делатност.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

  • Фотокопију сведочанства о завршеној осмогодишњој школи
  • Кратку биографију

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, Београд, Светог Саве 31.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР

Др. Весна Мијуцић