Општа болница Пирот

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединице локалне смоуправе (Сл. Гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020 Анекс I), овлашћења из члана 23. Статута Опште болнице Пирот и Одлуке директора Опште болнице Пирот број 03- 2301/Р  од  29.09.2021. године  расписује се:  

 

О Г Л А С

 

 

За пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом до повратка одсутног радника за следеће радно место:

  1. Помоћни кувар за рад у Одељењу исхране, Службе за техничке и друге сличне послове -  1 извршилац

 

Потребни услови:

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати морају имати стручну спрему / образовање

  • средње образовање III степен, прехрамбеног смера или угоститељског смера.

Опис посла:

            Припрема и обрађује сирове намирнице код припремања и издавања оброка; технички припрема и серевира храну; асистира кувару у техничкој припреми хране и подели готових јела по таблет систему; одржава хигијену у кухињи – спроводи санитарно – хигијенске мере свих просторија кухиње, уређаја и инвентара, одржава хигијену средстава за обраду и припрему намирница; врши ручно и машинско прање, дезинфекцију и сушење посуђа у перионици посуђа кухиње; врши поделу готових јела пацијентима на одељењу , до приручних трпезарија на болничким одељењима; врши транспорт и избацивање отпадака хране и амбалаже из кухиње, одговоран је за личну хигијену и хигијену целокупних средстава за рад и просторија у кухињском блоку и дистрибутивним трпезаријама на одељењима, одговоран је за правилно складиштење и чување сирових намирница и приручним магацинима просторија за обраду намирница  и чистоћу прибора.

Обавља и друге послове који су сродни са предвиђеним пословима.

 

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

 - пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,

 - фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,

 - фотокопију личне карте.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на Web сајту Министарства здравља.

Оглас је објављен на огласној табли Националне службе за запошљавање- филијала Пирот.

            Пријаве се предају у затвореној коверти лично или поштом  на адресу Општа болница Пирот, ул. Војводе Момчила бб, са назнаком «ОГЛАС са назнаком за које радно место».
            Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПИРОТ

др Горан Петровић