Општа болница Пирот

На основу сагласности Комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Закључак 51 Број: 112-7170/2021 од  29. јула 2021. године,  члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединице локалне самоуправе (Сл. Гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020- Анекс I) и Одлуке директора Опште болнице Пирот број 03-2303/Р од 31.08.2021.године, расписује се

 

О Г Л А С

 

 За пријем у радни однос са пуним радним временом на неодређено време за следећа радна места:

 1. Доктор медицине- за рад у Служби за физикалну медицину и рехабилитацију  -  1 извршилац

Потребни услови:

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове и морају поседовати:

стручна спрема/ образовање

високо образовање:

 • на интегрисаним академским студијама из области медицине по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
 • на основним студијама из области медицине у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

додатна знања / испити / радно искуство

 • стручни испит;
 • лиценца;
 • најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Опис посла:

Превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем одговарајућих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију, односно обавља послове у оквиру своје стручне спреме под наџором доктора медицине, специјалисте или субспецијалисте;спроводи здравствену заштиту становништва; учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; планира, наџире и евалуира спровођење здравствене заштите; учествује у свакодневним визитама; узима анамнезу, врши клинички преглед, планира потребне анализе, податке из анамнезе уписује у историје болести, отпусне листе, куца заказане консултације, уписује лабораторијске и бактериолошке налазе и обавештава надлежног специјалисту/субспецијалисту о пристиглим налазима; помаже у извођењу интервенција, збрињавању ургентних стања; дужан је да прати и примењује савремене методе у дијагностици и лечењу болесника; заједно са сарадницима одговоран је за исправност и правилно коришћење медицинске опреме; одговоран је за правилно и уредно вођење медицинске документације; придржава се мера заштите на раду.

Пружа стручну пратњу приликом транспорта пацијента у здравствену установу вишег нивоа. Распоређивање доктора медицине у оквиру сектора по службама врши помоћник директора. Обавља и друге послове који су сродни са предвиђеним пословима.

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

 • пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
 • фотокопију личне карте,
 • лиценца,
 • фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету,
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту.

 

 1. Мајстор одржавања- бравар и механичар за гасове за рад у Одељењу инвестиционог и техничког одржавања, Службе за техничке и друге сличне послове -  1 извршилац

 Потребни услови:

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати морају имати стручну спрему / образовање

- средње образовање, машинске  струке

Додатна знања/испити/радно искуство

- положен стручни испит за руковање судовима под притиском, обављену стручну обуку за рад са медицинским гасовима, најмање једна година радног искуства

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

 • пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
 • фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,
 • доказ о радном искуству (уговор о раду, радна књижица),
 • фотокопију личне карте.

Опис посла:

Обавља прегледе објекта, врши контролу исправности инсталација, уређаја, опреме, апарата и средстава према плану одржавања; обавља браварске радове одржавања и поправки; припрема објекте, опрему и инсталације за рад; обавештава надлежне службе о уоченим неправилностима у објекту или већим кваровима на системима и инсталацијама; пушта опрему или постројења у оперативни рад и зауставља на крају оперативног рада или у случају поремећаја или квара; прати параметре рада и подешава опрему и постројење, обавља редовне прегледе објеката, опреме, постројења и инсталација, према плану одржавања; води евиденцију о кваровима и извршеним поправкама; води рачуна о континуираном снабдевању  установе медицинским гасовима; врши дистрибуцију медицинских гасова до потрошача по службама и води рачуна да кисеоника и других медицинских гасова има увек у потребним количинама за рад служби; ради на пословима техничког одржавања опреме, инсталације и уређаја у компресорској и вакум станици и одговоран је за сталну исправност истих и уредно снабдевање потрошача; одговоран је за исправност инсталација и опреме за медицинске и техничке гасове; пријављује потребу ангажовање сервисера у случају кварова које сам не може да  отклони; ради на пословима одржавање медицинске и немедицинске опреме и инвентара (добоша, апарата за притисак, исуфлатора,аспиратора, болесничких кревета, колица, инвентара у кухињи, инвентара у вешерају...); врши поправку и замену оштећених делова на прозорима од АЛ браварије, поправку врата, замену и поправку монтажних плафона и зидова; требује материјал из магацина на основу радног налога и одговоран је за утрошак истог; обавља и друге послове који су сродни са предвиђеним пословима.

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

 • пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
 • фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,
 • доказ о радном искуству (уговор о раду, радна књижица),
 • фотокопију личне карте.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на Web сајту Министарства здравља.

Оглас је објављен на огласној табли Националне службе за запошљавање- филијала Пирот.

            Пријаве се предају у затвореној коверти лично или поштом  на адресу Општа болница Пирот, ул. Војводе Момчила бб, са назнаком «ОГЛАС са назнаком за које радно место».
            Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПИРОТ

др Горан Петровић