Дом здравља „Врачар“

На основу члана 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је

оснивач Република Србија, аутономна покрајна и јединица локалне самоуправе 

(Сл. Гласник РС број 96 од 31.12.2019.), директор доноси одлуку да се распише,

 

 

О Г Л А С

За пријем у радни однос на одређено време -

за замену одсутног радника, минимум 12 месеци

 

 

I МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР У АМБУЛАНТИ,  1 извршилац са

       пуним радним временом.

 

II – Услови:  - средње образовање, положен стручни испит.

 

III – Опис:    

– пружа услуге здравствене неге и подршке лицима којима је потребна нега као последица старења, повређивања, болести или других физичких и менталних поремећаја, или потенцијалих ризика за здравље у складу са праксом и стандардима савремене неге и о томе води прописану медицинску документацију; – у тиму са докторима медицине и другима или самостално, спроводи превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у установи и на терену, у оквиту теренског рада; – припрема болесника за дијагностичко терапијске процедуре и припрема ординацију, опрему и уређаје за рад; – учествује у дијагностици (ЕКГ, одређивање шећера у крви и др.) и врши антропометријска мерења; – врши дезинфекцију и стерилизацију материјала и инструмената; – правилно одлаже медицински отпад; - врши тријажу и збрињавање пацијената, - учествује у примени ординиране терапије и вакцинације у амбуланти; -учествује у спровођењу систематских прегледа и мери здравствено васпитног рада.

 

IV – Кандидати уз пријаву подносе:

  • Кратку биографију
  • Фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи
  • Фотокопију уверења о положеном стручном испиту

 

Приликом заснивања радног односа на одређено време, изабрани кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за радно место на које се прима.

 

По завршеном конкурсу предата документа неће бити враћана кандидатима.

 

V – Рок за подношење пријава: 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља РС.

 

VI – Пријаве доставити на адресу:                                    Дом здравља „Врачар“

                                                                                   Ул. Велимира Бате Живојиновића бр. 16

                                                                                                       11 000 Београд

                                                                                              са назнаком „ЗА КОНКУРС“

                                                                               (МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - ТЕХНИЧАР)