Здравствени центар Ужице

Одлуке   директора Здравственог центра Ужице  0107 бр 10644   од                01.10.2021.год.,а на основу   Закључка 51 број 112-3854/2021 од 27.04.2021.године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и Кадровског плана Здравственог центра Ужице за 2021.годину број 112-01-114/2021-02 од 12.02.2021.године, Здравствени центар расписује

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на  неодређено време

                         

 

ОЈ Дом здравља и ИО болница Пожега

 

  1. Доктор медицине изабрани лекар ...................................................................... 1 извршилац

 

 

  • За радно доктор медицине изабрани лекар -VII степен стручне спреме,завршен  медицински факултет, положен стучни испит и важећа лиценца

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

  • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућој школи
  • Оверену фотокопију уверења о стучном испиту
  • Оверена фотокопија важеће лиценце
  • Кратку биографију

 

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић