Општа болница Пирот

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединице локалне смоуправе (Сл. Гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020 Анекс I), овлашћења из члана 23. Статута Опште болнице Пирот и Одлуке директора Опште болнице Пирот број 03- 2301/Р  од  29.09.2021. године  расписује се:  

О Г Л А С

 

За пријем у радни однос са пуним раним временом  на одређено време у трајању до три месеца због повећаног обима посла за следеће радно место:

 

 1. Финансијско- рачуноводствени аналитичар- шеф књиговодства- за рад у Одељењу за економско- финансијске послове , Службе за опште, правне, кадровске и економско- финансијске послове- 1 извршилац

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове и морају поседовати:

Стручна спрема/ образовање

високо образовање:

 • на основним академским студијама из области економије у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;;

на основним студијама из области економије у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године

додатна знања / испити / радно искуство

 • знање рада на рачунару
 • најмање три године радног искуства.

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

 • пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
 • фотокопију личне карте,
 • фотокопију дипломе о завршеном факултету
 • доказ о радном искуству (уговор о раду, радна књижица)
 • доказ, односно изјава о познавању рада на рачунару.

Опис посла:

 • Развија, припрема и предлаже финансијске планове и израђује економске анализе о финансијском пословању; прати стање, спроводи стручне анализе, испитује информације и анализира акте и предлаже мере за унапређење финансијских и рачуноводствених питања из области свог рада;
 • учествује у припреми и изради финансијских извештаја (периодичних и годишњих) и годишњег извештаја о пословању (завршног рачуна);
 • контролише трансакције рачуна прихода и расхода, рачуна финансијских средстава и обавеза и рачуна и финансирања;
 • обезбеђује примену закона из области свог рада;
 • припрема општи акт о организацији рачуноводства и стара се о увођењу и функционисању рачуноводственог софтвера за вођење пословних књига;
 • Обавља и друге послове који су сродни са предвиђеним пословима.

 

Оглас је објављен на Web сајту Опште болнице Пирот, на Web сајту Министарства здравлја и  на огласној табли Националне службе за запошљавање- филијала Пирот.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на Web сајту Министарства здравља.

            Пријаве се предају у затвореној коверти лично или поштом  на адресу Општа болница Пирот, ул. Војводе Момчила бб, са назнаком «ОГЛАС са назнаком за које радно место».

Пријавом на оглас кандидат  даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.
            Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПИРОТ

др Горан Петровић