Дом здравља Житиште

На основу члана 7. става 1. тачке 3. и члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“  бр. 96/2019 и 58/2020), члана 7. става 1. тачке 3. и члана 8. Колективног уговора код Дома здравља Житиште расписује се

 

ОГЛАС
за радно место

Домар

Број извршилаца: 1 (један)
Врста радног односа: радни однос на одређено време због повећаног обима посла на 3 месеца

 

Радно време: пуно, 40 часова недељно

Опис послова: Као у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова за домара, а по потреби ће обављати и послове возача санитетског возила

 

Услови за пријем:

 1. Завршена средња стручна школа (машинска, електротехничка, саобраћајна)
 2. Стручни испит из области противпожарне заштите
 3. Држављанство Републике Србије
 4. Лекарско уверење за возача санитета
 5. Возачка дозвола Б категорије

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију:

 • Пријаву на оглас са кратком биографијом, уз обавезну адресу и контакт телефон
 • Личну карту (фотокопија или очитана)
 • Сведочанство о завршеној стручној школи (фотокопија)
 • Уверење о држављанству (оригинал)
 • Уверење о положеном стручном испиту из области противпожарне заштите
 • Возачка дозвола Б категорије и лекарско уверење за возача

Пријаву са документима којима се доказује испуњеност услова огласа доставити на адресу: Дом здравља Житиште, 23210 Житиште, Иве Лоле Рибара 16, са назнаком „За оглас“. Рок за подношење пријава је  8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

ВД Директора

Китареску др Дојнел с.р.