КБЦ Приштинa

На основу члана 7-9 ПКУ за здравствене установе чији је оснивач Р.С., Аутономона покрајина и јединица локалне самоуправе (“Службени гласник Р.С.” бр.96/19 и 58/20), члана 24. и чл. 192. Закона о раду (“Службени гласник Р.С.” бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 95/18) и сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Закључком 51  број: 112-7920/2021 од 27. августа 2021. год. и  Закључком 51 број: -112-8889/2021 од 28. септембра 2021. год., в.д. директора КБЦ Приштина-Грачаница расписује:

 

К О Н К У Р С

За пријем у радни однос

 

Оглашава се  потреба за пријем у радни однос  на неодређено време, за рад са пуним радним временом,  у организационим јединицама КБЦ Приштина-Грачаница, за следећа радна места :

 

 1. Дипл. фармацеутза рад у болничкој апотеци КБЦ Приштина - 1 (један) извршилац
 2. Медицинска сестра/техничар  на осталним болничким одељењима (општи смер)  - 2 (два) извршиоца
 3. Медицинска сестра/техничар на одељењу радиологије (општи смер)  - 1 (један) извршилац
 4. Медицинска сестра/техничар  на одељењу гинекологије ( гинеколошко-акушерски смер) -  3 (три) извршиоца
 5. Медицинска сестра/техничар на одељењу педијатрије (педијатријски смер) - 4 (четири) извршиоца
 6. Физиотерапеутски техничар- 1(један) извршилац
 7. Лабораторијски техничар-  2 (два) извршиоца
 8. Возач-  2 (два) извршиоца
 9. Портир- 2 (два) извршиоца  
 10. Хигијеничар-  2 (два) извршиоца
 11. Сервирка- 1 (један) извршилац

Поред општих услова утврђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и следеће услове услове  за заснивање радног односа:                                                     

 

За  радно место под редним бројем 1 :

      -    Фармацеутски факултет;  

 -    стручни испит;

      -    лиценца

 

За  радна места под редним бројем 2  и 3:

      -   Средња медицинска школа (општи смер IV – степен)),

      -   стручни испит,

      -   лиценца  

 

За радно место под редним бројем 4 :  

 • Средња медицинска школа ( гинеколошко- акушерски смерIV- степен),
 • стручни испит,
 • лиценца  

 

За радно место под редним бројем 5 :  

 • Средња медицинска школа ( педијатријски смер IV- степен)
 • стручни испит,
 • лиценца

 

За радно место под бројем 6:  

 • Средња медицинска школа ( физиотерапеутски смер IV- степен )
 • стручни испит
 • лиценца

 

 За радно место под редним бројем 7: 

     - Средња медицинска школа (лабораторијски смер, IV- степен)  

     - стручни испит

     - лиценца       

 

За радно место под редним бројем 8:

 • Основно образовање
 • Возачка дозвола одговарајуће  категорије

 

За радна места под редним бројевима 9, 10 и 11:

 • Основно образовање

 

Заинтересовани  кандидати треба да приложе следеће доказе о испуњености услова конкурса:

      -    пријаву на конкурс са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном;

 • оверену фотокопију дипломе / сведочанство о стеченом образовању ;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту ( за радна места под бројем 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 )
 • оверену фотокопију лиценце за рад или оверену фотокопију решења о упису у одговарајућу Комору ( за радна места под бројем 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7);

-    фотокопију важеће личне карте;

 • доказ о радном стажу односно доказ/потврду о волонтерском стажу (уколико кандидати имају радно искуство ).

 

Кандидат који уђе у ужи избор може бити позван на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

Одлуку о коначном избору кандидата донеће директор КБЦ Приштина – Грачаница у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена огласној табли и  на веб страници КБЦ Приштина- Грачаница.

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду, дужан је да достави:

 • Доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима (лекарско уверење),
 • Уверење да се против кандидата не води кривичан поступак (уверење Суда) не старије од 6 месеци,
 • Уверење  да кандидат није осуђиван (уверење МУП-а) не старије од 6 месеци
 • Уверење о држављанству Р.С.

 

Кандидати који не буду изабрани, неће бити посебно обавештавани о резултатима конкурса

Пријавом на конкурс кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује надлежна служба КБЦ Приштина-Грачаница.

 

Конкурс се објављује код Националне службе за запошљавање , на веб страници Министарства здравља Р.С. као и на веб страници КБЦ Приштина-Грачаница.

 

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса у публикацији  „Послови “ Националне службе за запошљавање .

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће се разматрати.

 

Пријаве са траженом документацијом се подносе лично у архиву КБЦ Приштина-Грачаница или путем поште на адресу:

КБЦ Приштина-Грачаница, Драгана Ристића бб, 38205 Грачаница, са назнаком “Пријава на конкурс за пријем у радни однос за радно место _______( навести тачан назив радног места за које кандидат подноси пријаву ) ”.