Дом Здравља Чока

На основу члана 7 став 1 тачка 3 и члана 8 Посебног колективног Уговора за здравстене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе ( „Службени Гласник РС“ број 96/2019 и 58/2020 – Анекс I ) , чланова 7 и 8 Посебног Колктивног Уговора Дома здравља Чока закљученог дана 02.03.2020. године заведеним под бројем 181-А/2020 и члана 24 Статута Дома здравља Чока а у складу са Кадровским планом Дома здравља Чока  за 2021. годину број бр. 112-01-114/2021-02 од 31.03.2021. године, директор Дома здравља Чока Др. Биљана Мусулин Јањић доноси одлуку да се распише :

ОГЛАС

за пријем у радни однос

на одређено време

 

 

Члан 1

 

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време, са пуним радним временом :

 

 • Доктор медицине изабрани лекар у Служби за здравствену заштиту одраслих становника : из разлога повећаног обима посла – 1 извршилац

 

Члан 2

 

Опис послова : се одређује према организацији и систематизацији послова Дома здравља Чока заведеним под бројем 77/2018 од дана 23.03.2018. године.

 

 

Члан 3

 

Услови : Поред општих услова предвиђених Законом, захтева се Високо образовање :

 

 • На интегрисаним академским студијама, по пропису које уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године.
 • На основним студијама у трајању од најмање 5 ( пет ) година по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године
 • Положен стручни испит
 • Поседовање лиценце за рад
 • Најмање шест ( 6 ) месеци радног искуства у звању доктора медицине
 • Положен вожачки испит за Б категорију

 

Члан 4

Као доказ о испуњености услова уз пријаву обавезно доставити :

 

 • Кратку биографију
 • Фотокопију личне карте
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеном високом образовању (медицински факултет )
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • Оверену фотокопију Лиценце за рад
 • Фотокопију возачке дозволе

 

 

Члан 5

Рок за подношење пријаве је 15 ( петнаест ) дана од дана објављивања огласа (конкурса ) на званичној интернет страници Националне Службе за запошљавање и Министарства здравља Републике Србије.

 

Члан 6

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 ( тридесет ) дана од дана истека рока за подношење пријава.

 

Кандидати који не буду изабрани  не могу да захтевају повраћај конкурсне документације.

 

Члан 7

 

Кандидати пријаве са конкурсном документацијом могу доставити лично Кадровској служби Дома здравља Чока или могу послати поштом на адресу : Дом здравља Чока, улица Сенћанска број 3, 23320 Чока са назнаком „ Пријава на оглас“.

 

Документација која није предата у временском року од 15 ( петнаест ) дана од дана објављивања огласа ( конкурса ) неће бити узете у разматрање као ни конкурсна документација која је непотпуна.