Завод за трансфузију крви Ниш

На основу члана 31. Закона о раду ( ,,Сл. гласника РС бр.24/2005. 54/2009, 32/2013 и 75/2014), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл.Гласник 1/2015) и члана 23. Статута Завод за трансфузију крви Ниш расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 Расписује се јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време  са пуним радним временом за период од шест месеци  због повећаног обима посла и то :

-три ( 3) медицинског   техничара у дијагностици

Услови за заснивање радног односа:

  • IV степен стручне спреме, медицинска школа, смер општи,  лабораторијски,
  • - стручни испит;
  • Уз пријаву на оглас кандидати треба да приложе следеће доказе о испуњавању услова из огласа:

- копију дипломе о завршеној школи

- копију уверења о положеном  стручном испиту;

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на web страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs).

Рок за подношење пријава је 8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

Непотпуне и неблаговреме пријаве неће бити разматране.

Пријаве се подносе лично или путем поште  на адресу: Завод за трансфузију крви Ниш Булевар др Зорана Ђинђића бр.48 Н И Ш  са назнаком ,, за оглас за пријем мед/техничар  на одређено  време – не отврати“,сваког радног дана од 08 – 14 часова.