ОПШТА БОЛНИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

            На основу члана 192 став 1. тачка 1., основу члана 16. Статута Опште болнице Сремска Митровица, члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019)Сремска Митровица, В.Д. Директора Опште болнице Сремска Митровица

 

Р а с п и с у ј е

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос на одређено време

 

 

1.Виша медицинска сестра техничар на неонатологији – Одељење за новорођенчад – Служба гинекологије и акушерства - Сектор клиничких служби, на одређено време до 6 месеци, на упражњено радно место, са пуним радним временом.

Извршилац 1

                         

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС , 113/2017, 95/2018 ) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

Услови: Високо образовање из области медицине: на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, смер струковна медицинска сестра-бабица или на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, смер виша гинеколошко-акушерска сестра ,положен стручни испит, лиценца

Опис посла: Врши стручну помоћ при пружању здравствене заштите у оквиру послова за које је оспособљена редовним школовањем.Непосредно учествује у вођењу нормалних порођаја и помаже доктору код вођења неправилних порођаја. Преузима новорођенче од бабице у порођајној сали након порођаја.Врши припрему трудница за порођаје и операције,даје терапију трудницама,породиљама и новорођенчадима,према упуту лекара.Указује прву негу новорођенчету по рођењу и учествује у реанимацији. Учествује у визити,помаже лекару при прегледу и интервенцијама.Ради посебну негу у полуинтензивној нези породиља и новорођенчадиВрши пратњу приликом транспорта труднице,породиље и новорођенчета у терцијалну установу.Припрема материјал потребан  за рад у породилишту и Одељењу за новорођенчад за стерилизацију и стара се да иста буде правилно урађена .Води рачуна о исхрани породиље,труднице и новорођенчета. У свом раду води рачуна о успостављању лактације.Узима материјал за лабораторијске анализе за мајку и дете и стара се да иста буде на време достављена и обрађена. Води медицинску документацију у току порођаја, хосипитализације и на отпусту као и документацију од значаја за пријаву рођења. Израђује и шаље на даљу обраду потребне извештаје.Води рачуна о исправности апарата, инструмената и материјала којима се служи.  Ради и друге послове по налогу главне  сестре оделења, шефа и начелник службе из делокруга   свога рада и домена своје стручности. Даје предлог главној сестри за побољшање рада из свог домена. За свој рад одговорна је начелнику службе,шефу оделења и главној сестри.Радно место са повећаним ризиком.     

 

 

 

2.Медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима – Одељење урологије – Служба опште хирургије -  Сектор за хируршке гране медицине на одређено време до  повратка одустне раднице са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, са пуним радним временом.

                                                                                                                                       Извршилац 1

                        

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС , 113/2017, 95/2018 ) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

Услови: Средње образовање у трајању од четири године, завршена средња Медицинска школа општег смера, положен стручни испит.

Опис: Врши стручну помоћ при пружању услуга здравствене заштите, интервенцијама које се  раде,  као и прегледа. Даје ињекције и прописану терапију пацијентима, врши превијање уз надзор доктора медицине. Узима биолошки материјал за лабораторијске анализе Одржава инструментарију у исправном стању и у стању употребљивости. Стара се о попуни материјала потребног за нормално обављање послова, одговара за чистоћу и ред обавља потребне административне послове. Прима болеснике, врши отварање и сређивање болесничких картона, контролише здравствене књижице, попуњава упуте, наплаћује услуге од лица без осигурања, наплаћује партиципацију. Поред напред наведених послова учествује у свим дијагностичким-терапеутским пословима за које је оспособљена редовним школовањем, а у вези оболења које се односе на профил рада оделења. За свој рад одговорна је главној сестри-техничару на оделењу и шефу оделења којима је непосредно и одговорна за свој рад.

 

3.Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге – Служба педијатрије -  Сектор клиничких служби, на одређено време до  повратка одустне раднице са боловања, са пуним радним временом.

                                                                                                                                       Извршилац 1

                        

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС , 113/2017, 95/2018 ) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

Услови: Завршена Основна школа ,положен курс из хигијене животних намирница, личној хигијени и заразним болестима.

Опис:  Одржава чистоћу просторија у којима се обављају прегледи и интервенције, соба у којима леже болесници, кухиња и других просторија утврђених према распореду рада. Одржава хигијену                санитарних просторија и просторија које се употребљавају за пацијенте и особље (степеништа,  холова, ходника, чекаоница и др.). Помаже медицинским сестрама-техничарима око преноса болесника. Учествује у допремању санитарног и другог материјала до и са оделења (веша, хране  идр.). Стара се о исправности средстава која су јој дата на употребу  задужена је и  финансијски одговара за потрошњу и употребу  истих. О свим неправилностима обавештава главну сестру.Води евиденцију о потрошњи материјала за одржавање чистоће и о истој подноси извештај главној сестри. Обављају и друге послове по налогу главне сестре. За свој рад одговорна је главној  сестри, сестрама на оделењу, односно начелнику сектора,  којима непосредно и одговара   за свој рад. 

       Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе:

-  Потписану пријаву на оглас са кратком биографијом,

-  Фотокопија дипломе о завршеној школи која се тражи огласом

- Фотокопија уверења о положеном стручном испиту

- Фотокопија лиценце или Решења о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије.

- Фотокопија уверења о завршеном курсу хигијене животних намирница и личној хигијени ( за спремачицу)

    -  Фотокопија важеће личне карте

   -   Доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Напомена: Кандидати који буду примљени у радни однос по овом огласу дужни су да доставе оверене фотокопије свих докумената који се односе на то радно место, као и лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, издато од надлежног Диспанзера медицине рада.У случају да изабрани кандидат не испуњава услове у погледу здравствене способности за рад на радном месту, вршиће се поновни избор из реда кандидата који су конкурисали за то радно место.

            Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од дана оглашавања на огласној табли Националне службе за запошљавање.

Пријаве са доказима о испуњености услова огласа подносе се путем поштe или директно на деловодни протокол Опште болнице Сремска Митровица, Стари шор 65, са назнаком за који оглас и које радно место се подноси пријава на оглас.

Уз пријаву на оглас за свако радно место на које се конкурише потребно је приложити фотокопије свих докумената који се траже огласом за то радно место.       

  Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.