ОПШТА БОЛНИЦА "СТУДЕНИЦА" КРАЉЕВО

ОПШТА БОЛНИЦА "СТУДЕНИЦА" КРАЉЕВО

Број:6-1384

18.10.2021.  године

К  Р  А  Љ  Е  В  О

На основу  члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 96/2019) и Одлуке директора Опште болнице "Студеница" Краљево  бр. 6-1383 од                         18.10.2021.године,  Општа болница "Студеница " Краљево расписује

 

О    Г    Л    А   С                

За пријем у радни однос једног извршиоца на радном месту медицинска сестра /техничар  на болничком одељењу на одређено време са пуним радним временом до повратка запослене са   породиљског  одсуства и одсуства са рада ради неге детета у Служби  за неурологију,Општа Болница.

 

Услови за заснивање радног односа утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице"Студеница":

 

 IV  степен - средња медицинска школа општег смера

-стручни испит, лиценца, најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању ( приправнички стаж).

Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе:

оверену фотокопију  дипломе о завршеној школи;

оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

лиценцу;

извод из матичне књиге рођених;

кратку биографију са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево.

 

Оглас је достављен Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.                                                          

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за кадровске послове   Опште болнице"Студеница" Краљево.

 

Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница "Студеница" Краљево

 ( Кадровска служба ) - Југ Богданова 110.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

ОПШТА БОЛНИЦА "СТУДЕНИЦА" КРАЉЕВО

Број:6-1386

18.10.2021.  године

К  Р  А  Љ  Е  В  О

На основу  члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 96/2019) ,  Одлуке директора Опште болнице "Студеница" Краљево  бр. 6-1385  од 18.10.2021.                  године   Општа болница "Студеница " Краљево расписује                                                                                                                                                                                                                  

 

О    Г    Л    А   С 

                

За пријем у радни однос  на одређено време са пуним радним временом једног извршиоца на радном месту  лабораторијски  техничар  у дијагностици до повратка запослене са породиљског одсуства и одсуства са рада ради  неге детета у  Одељењу за лабораторијску дијагностику, Општа болница.

Услови за заснивање радног односа утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице"Студеница":

 

IV  степен - средња медицинска школа смер лабораторијски техничар, стручни испит, лиценца и најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању ( приправнички стаж )

 

               Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе:

оверену фотокопију  дипломе о завршеној школи;

оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

лиценцу;

извод из матичне књиге рођених;

кратку биографију са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево.

 

Оглас је достављен Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.                                                          

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за кадровске послове   Опште болнице"Студеница" Краљево.

 

Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.


Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница "Студеница" Краљево

 ( Кадровска служба ) - Југ Богданова 110.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.