Дом здравља „Др Милорад – Мика Павловић“

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република  Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 96/2019 и 25/2020 – Анекс I ), Дописа Министарства здравља број 112-01-1047/2021-02 од 12.10.2021. године, Закључка Комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-8889/2021 од 28.09.2021. године и члана 24. Статута Дома здравља Дома здравља "Др Милорад –Мика Павловић" Инђија, Одлуке директора број 01-2778 од 18.10.2021. године директор Дома здравља расписује:

 

О Г Л А С

 

Ради попуне радног места: Доктор медицине - изабрани лекар у Служби за здравствену заштиту школске деце у Дому здравља „Др Милорад-Мика Павловић“ Инђија, примиће се у радни однос 1 /једног / извршиоца на неодређено време;

 

Опис послова:

 • ради на унапређењу здравља деце и омладине;
 • обавља систематске,контролне и друге прегледе школске деце;
 • организује и спроводи мере на очувању и  унапређењу здравља, раном откривању болести и  благовременом лечењу  деце и омладине;
 • вршидијагностику и благовремено лечење школске деце; 
 • спроводи превентивне мере предвиђене Планом рада службе;
 • спроводи  вакцинисање деце према календару вакцинације;
 • обавља прегледе ученика завршног разреда осмогодишње школе,ради утврђивања способности ради даљег школовања за одређено занимање;
 • ради на едукацији деце;
 • учествује у процесу акредитације;
 • обавља и друге послове изабраног лекара у складу са важећом законском регулативом;
 • обавља и друге послове у домену своје стручне спреме по налогу непосредног руководиоца,односно директора.

 

Општи и посебни услови за обављање посла:

 • на интегрисаним академским студијамамедицинске струке, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
 • на основним студијама у трајању од најмање пет годинамедицинске струке, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
 • стручни испит;
 • лиценца;
 • општа здравствена способност;
 • познавање рада на рачунару;
 • најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Радно време износи 40 сати недељно.

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

 • оверену фотокопију  дипломе о завршеном медицинском факултету;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • оверена фотокопија лиценце;
 • потврда о радном искуству након положеног стручног испита на пословима пружања здравствене заштите;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • уверење о држављанству (не старије од 6 месеци)
 • доказ да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од 6 месеци)
 • лекарско уверење (подноси кандидат који буде примљен у радни однос)
 • кратку биографију.

 

Пријаве на оглас могу се поднети у року од 8 дана од дана објављивања огласа на web сајту Министарства здравља Републике Србије.

Оглас објавити на web сајту Националне службе за запошљавање и Министарства здравља Републике Србије.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

                                                                                                      

Пријаву са документима којима се доказује испуњеност услова огласа доставити у затвореној коверти са назнаком „ за оглас“ на адресу:

Дом здравља „ Др Милорад – Мика Павловић „

Улица: Српскоцрквена бр. 5

22320 Инђија