SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU ,,BANJA KANJIŽA“

SPECIJALNA BOLNICA

ZA REHABILITACIJU

,,BANJA KANJIŽA,,

Broj: 24/21-2

Dana: 18.10.2021.god.

K A NJ I Ž A

 

Na osnovu  Zakona o radu („ Sl. Glasnik br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – odluka US, 113/17 i 95/18 – dr.propisi) i člana 7. Stav 1. tačka 3)  i člana 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave ( Sl.glasnik br. 96/2019) , te Zaključka 51 broj: 112-8889/2021  Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava

 

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU ,,BANJA KANJIŽA“ RASPISUJE

O G L A S

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VREME

 

Jedne (1) spremačice prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge, za potrebe nemedicinskog sektora, Odeljenja za upravljanjem smeštajnim kapacitetima , na neodređeno vreme – za puno radno vreme, sa opisom poslova koji su utvrđeni   Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u SBR „Banja Kanjiža“

 

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa ( stručna sprema / obrazovanje ):

 • osnovno obrazovanje

Prilikom prijavljivanja na oglas potrebno je dostaviti sledeća dokumenta:

 • kratka biografija
 • fotokopija diplome o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila
 • fotokopiju lične karte

 

Rok za prijavljivanje na oglas je 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje u Kanjiži i na web sajtu Ministarstva zdravlja RS.  Dostavljanje i prijem prijava se vrši najkasnije do 12,00 sati poslednjeg dana isteka roka za prijavljivanje. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. Obaveštenje o rezultatima konkursa će biti postavljeno na oglasnu tablu Specijalne bolnice koja se nalazi u prostorijama iste, te na web stranici SBR „Banja Kanjiža“.

 

Prijave sa dokumentacijom dostaviti na adresu poštom ili lično:

 

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJA KANJIŽA“

Odeljenje za pravne i opšte poslove

NARODNI PARK BB

24420 KANJIŽA

 

sa naznakom: „Prijava na oglas za prijem u radni odnos za poslove spremačice prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge“.

 

SPECIJALNA BOLNICA

ZA REHABILITACIJU

,,BANJA KANJIŽA,,

Broj: 24/19-2

Dana: 18.10.2021.god.

K A NJ I Ž A

 

 

Na osnovu  Zakona o radu („ Sl. Glasnik br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – odluka US, 113/17 i 95/18 – dr.propisi) i člana 7. Stav 1. tačka 3)  i člana 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave ( Sl.glasnik br. 96/2019), te Zaključka 51 broj: 112-7170/2021  Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava

 

 

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU ,,BANJA KANJIŽA“ RASPISUJE

O G L A S

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VREME

 

 

Jednog  (1)  službenika za odnose sa javnošću i marketing  ,   za potrebe nemedicinskog sektora, Odeljenja za upravljanjem smeštajnim kapacitetima , na neodređeno vreme – za puno radno vreme, sa opisom poslova koji su utvrđeni  Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u SBR „Banja Kanjiža“.

Potrebna stručna sprema/obrazovanje:

 • na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine, ekonomskog ili turističkog smera, dipl. Ekonomista ili dipl. Turizmolog;
 • na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, ekonomskog ili turističkog smera, dipl. Ekonomista ili dipl. Turizmolog;

Dodatna znanja, ispiti i radno iskustvo:

 • znanje rada na računaru;
 • znanje stranog jezika (B ili C1 / srednji ili viši stepen);

 

Prilikom prijavljivanja na oglas potrebno je dostaviti sledeća dokumenta:

 • prijavu na oglas
 • kratka biografija
 • fotokopija diplome o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila
 • fotokopiju lične karte

 

Rok za prijavljivanje na oglas je 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje u Kanjiži i na web sajtu Ministarstva zdravlja RS.  Dostavljanje i prijem prijava se vrši najkasnije do 12,00 sati poslednjeg dana isteka roka za prijavljivanje. Neblagovremene i

 

nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. Obaveštenje o rezultatima konkursa će biti postavljeno na oglasnu tablu Specijalne bolnice koja se nalazi u prostorijama iste.

 

 

Prijave sa dokumentacijom dostaviti na adresu poštom ili lično:

 

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJA KANJIŽA“

Odeljenje za pravne i opšte poslove

24420 KANJIŽA

 NARODNI PARK BB

Sa naznakom: „Prijava na oglas za prijem u radni odnos za poslove službenika za odnose sa javnošću i marketing“

 

SPECIJALNA BOLNICA

ZA REHABILITACIJU

,,BANJA KANJIŽA,,

Broj: 24/22-2

Dana: 18.10.2021.god.

K A NJ I Ž A

 

 

Na osnovu  Zakona o radu („ Sl. Glasnik br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – odluka US, 113/17 i 95/18 – dr.propisi) i člana 7. Stav 1. tačka 3)  i člana 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave ( Sl.glasnik br. 96/2019) , te Zaključka 51 broj: 112-8889/2021  Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava

 

 

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU ,,BANJA KANJIŽA“ RASPISUJE

O G L A S

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VREME

 

Jedne (1) servirke, za potrebe nemedicinskog sektora, Odeljenja restorana i kuhinje , na neodređeno vreme – za puno radno vreme, sa opisom poslova koji su utvrđeni   Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u SBR „Banja Kanjiža“

 

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa ( stručna sprema / obrazovanje ):

 • srednje obrazovanje stepena ugostiteljskog ili drugog smera

Prilikom prijavljivanja na oglas potrebno je dostaviti sledeća dokumenta:

 • kratka biografija
 • fotokopija diplome o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila
 • fotokopiju lične karte

 

Rok za prijavljivanje na oglas je 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje u Kanjiži i na web sajtu Ministarstva zdravlja RS.  Dostavljanje i prijem prijava se vrši najkasnije do 12,00 sati poslednjeg dana isteka roka za prijavljivanje. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. Obaveštenje o rezultatima konkursa će biti postavljeno na oglasnu tablu Specijalne bolnice koja se nalazi u prostorijama iste, te na web stranici SBR „Banja Kanjiža“.

 

Prijave sa dokumentacijom dostaviti na adresu poštom ili lično:

 

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJA KANJIŽA“

Odeljenje za pravne i opšte poslove

NARODNI PARK BB

24420 KANJIŽA

sa naznakom: „Prijava na oglas za prijem u radni odnos za poslove servirke“

 

SPECIJALNA BOLNICA

ZA REHABILITACIJU

,,BANJA KANJIŽA,,

Broj: 24/20-2

Dana: 18.10.2021.god.

K A NJ I Ž A

 

Na osnovu  Zakona o radu („ Sl. Glasnik br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – odluka US, 113/17 i 95/18 – dr.propisi) i člana 7. Stav 1. tačka 3)  i člana 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave ( Sl.glasnik br. 96/2019) , te Zaključka 51 broj: 112-7170/2021  Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava

 

 

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU ,,BANJA KANJIŽA“ RASPISUJE

O G L A S

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VREME

 

Jednog (1) recepcionera, za potrebe nemedicinskog sektora, Odeljenja za upravljanje  smeštajnim kapacitetima , na neodređeno vreme  – za puno radno vreme, sa opisom poslova koji su utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u SBR „Banja Kanjiža“

 

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa ( stručna sprema / obrazovanje ):

 • srednje obrazovanje 4. stepena turističkog, ekonomskog ili drugog smera, turistički tehničar, ekonomski tehničar ili drugo

Dodatna znanja, ispiti i radno iskustvo:

 • poznavanje rada na računaru;
 • poznavanje stranog jezika (B ili C1 / srednji ili viši stepen),

 

Prilikom prijavljivanja na oglas potrebno je dostaviti sledeća dokumenta:

 • prijava na oglas
 • kratka biografija
 • fotokopija diplome o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila
 • fotokopiju lične karte

Rok za prijavljivanje na oglas je 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje u Kanjiži i na web sajtu Ministarstva zdravlja RS.  Dostavljanje i prijem prijava se vrši najkasnije do 12,00 sati poslednjeg dana isteka roka za prijavljivanje. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. Obaveštenje o rezultatima konkursa će biti postavljeno na oglasnu tablu Specijalne bolnice koja se nalazi u prostorijama iste, te na web stranici SBR „Banja Kanjiža“.

 

Prijave sa dokumentacijom dostaviti na adresu poštom ili lično:

 

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJA KANJIŽA“

Odeljenje za pravne i opšte poslove

NARODNI PARK BB

24420 KANJIŽA

sa naznakom: „Prijava na oglas za prijem u radni odnos za poslove recepcionera na neodređeno vreme“

 

SPECIJALNA BOLNICA

ZA REHABILITACIJU

,,BANJA KANJIŽA,,

Broj: 24/18-2

Dana:  18.10.2021.god.

K A NJ I Ž A

 

Na osnovu  Zakona o radu („ Sl. Glasnik br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – odluka US, 113/17 i 95/18 – dr.propisi) , člana 7. Stav 1. tačka 3) i člana 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave ( Sl.glasnik br.96/2019),  te Zaključka 51 broj: 112-8889/2021 i 112-7170/2021  Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava

 

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU ,,BANJA KANJIŽA“ RASPISUJE

O G L A S

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA  NEODREĐENO VREME

 

Dve   (2)  medicinske sestre / tehničara,   za potrebe medicinskog sektora, na neodređeno vreme – za puno radno vreme,  sa opisom poslova koji su utvrđeni  Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u SBR „Banja Kanjiža“.

Potrebna stručna sprema/obrazovanje:

 • srednje obrazovanje 4. stepena medicinskog smera, medicinski tehničar

Dodatna znanja, ispiti i radno iskustvo:

 • položen stručni ispit;
 • važeća licenca;
 • najmanje šest meseci iskustva u navedenom zanimanju

Prilikom prijavljivanja na oglas potrebno je dostaviti sledeća dokumenta:

 • prijava na oglas
 • biografija
 • fotokopija diplome o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila
 • fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu
 • dokaz o radnom iskustvu na poslovima medicinske sestre
 • fotokopija važeće licence
 • fotokopiju lične karte

Rok za prijavljivanje na oglas je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na sajtu  Ministarstva zdravlja.

Oglas će biti objavljen i na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje. Dostavljanje i prijem prijava se vrši najkasnije do 12,00 sati poslednjeg dana isteka roka za prijavljivanje. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se  razmatrati. Odluka o izabranom kandidatu će biti objavljena na web stranici SBR „Banja Kanjiža“ i oglasnoj tabli u prostorijama Specijalne bolnice. 

 

Prijave sa dokumentacijom dostaviti poštom ili lično  na adresu:

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJA KANJIŽA“

Odeljenje za pravne i opšte poslove

24420 KANJIŽA, NARODNI PARK B.B.

Sa naznakom: „Prijava na oglas za prijem u radni odnos za poslove medicinske sestre / tehničara na neodređeno vreme“

 

SPECIJALNA BOLNICA

ZA REHABILITACIJU

,,BANJA KANJIŽA,,

Broj: 24/17-2

Dana:  18.10.2021.god.

K A NJ I Ž A

 

Na osnovu  Zakona o radu („ Sl. Glasnik br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – odluka US, 113/17 i 95/18 – dr.propisi) , člana 7. Stav 1. tačka 3) i člana 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave ( Sl.glasnik br.96/2019 ), te Zaključka 51 broj: 112-8889/2021  Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava

 

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU ,,BANJA KANJIŽA“ RASPISUJE

O G L A S

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA  NEODREĐENO VREME  ZA

 

Jednog  (1)  višeg  fizioterapeuta   za potrebe službe medicine, na neodređeno vreme – za puno radno vreme, sa opisom poslova koji su utvrđeni  Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u SBR „Banja Kanjiža“.

Potrebna stručna sprema/obrazovanje:

 • na osnovnim studijama prvog stepena (osnovne strukovne / akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine medicinskog smera – odsek za fizioterapeute;
 • na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine medicinskog smera – odsek za fizioterapeute;

Dodatna znanja, ispiti i radno iskustvo:

 • stručni ispit;
 • licenca;
 • najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju.

Prilikom prijavljivanja na oglas potrebno je dostaviti sledeća dokumenta:

 • prijava na oglas
 • biografija
 • fotokopija diplome o stečenom obrazovanju
 • fotokopiju lične karte
 • kopiju važeće licence
 • uverenje o položenom stručnom ispitu
 • dokaz o radnom iskustvu u traženom zanimanju

Rok za prijavljivanje na oglas je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na sajtu  Ministarstva zdravlja.

Oglas će biti objavljen i na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje. Dostavljanje i prijem prijava se vrši najkasnije do 12,00 sati poslednjeg dana isteka roka za prijavljivanje. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se  razmatrati. Odluka o izabranom kandidatu će biti objavljena na web stranici SBR „Banja Kanjiža“ i oglasnoj tabli u prostorijama Specijalne bolnice. 

 

Prijave sa dokumentacijom dostaviti poštom ili lično  na adresu:

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJA KANJIŽA“

Odeljenje za pravne i opšte poslove

24420 KANJIŽA, NARODNI PARK BB

Sa naznakom: „Prijava na oglas za radno mesto višeg fizioterapeuta „