Општа болница Пирот

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединице локалне смоуправе (Сл. Гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020 Анекс I), овлашћења из члана 23. Статута Опште болнице Пирот и Одлуке директора Опште болнице Пирот број 03- 2415/Р  од  15.10.2021. године  расписује се:  

 

О Г Л А С

 

 

За пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом до повратка одсутног радника за следеће радно место:

  1. Помоћни радник на нези болесника за рад у Одељењу за помоћне медицинске послове, Сектора за заједничке медицинске делатности  -  1 извршилац

 

Потребни услови:

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати морају имати стручну спрему / образовање

  • основно образовање.

Опис посла:

            Обавља помоћне послове неге болесника;  помаже медицинској сестри  код пријема, збрињавања и отпуста пацијената; обавља помоћне послове код паковања санитетског материјала; врши транспорт болесника на консултативне прегледе и интервенције; обавља послове прања и чишћења ноћних посуда и дезинфекције истих; ради на пословима одржавања болесничких  постеља, наткасни и сенила изнад  болесничких постеља по утврђеном распореду; обавља завршно прање и дезинфекција кревета, наткасни  након отпуста болесника; брине о благовременој замени средстава за хигијену и дезинфекцију; сређује просторије на оделењу, чисти, дезинфикује подове, зидне облоге, чисти и дезинфикује санитарне чворове, брише прозоре, плафоњере, полира и импрегнира подове машинама; разврстава отпад и одлаже га на одговарајуће место; води рачуна о униформи за операциони блок - евидентира и предаје раднику вешераја  униформе за прање, распоређује чисту униформу; води рачуна о употребљеном операционом вешу - евидентира и предаје раднику вешераја; води рачуна и одржава хигијену обуће за операциони блок; превози болесника до операционе сале по дозволи медицинске сестре техничара задуженог за премедикацију; смешта  болесника на операциони сто; поступа по инструкцијама  хирурга , опране и циркуларне инструментарке; води рачуна у току операције о функционисању електричних уређаја (електро нож,  стуб за лапароскопске операције); помаже при пребацивању болесника са операционог стола и   са носила на болеснички кревет болесника; обавља и друге послове који су сродни са предвиђеним пословима.

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

 - пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,

 - фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,

 - фотокопију личне карте.

 

Оглас је објављен на Web сајту Опште болнице Пирот, на Web сајту Министарства здравлја и  на огласној табли Националне службе за запошљавање- филијала Пирот.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на Web сајту Министарства здравља.

            Пријаве се предају у затвореној коверти лично или поштом  на адресу Општа болница Пирот, ул. Војводе Момчила бб, са назнаком «ОГЛАС са назнаком за које радно место».

Пријавом на оглас кандидат  даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.
            Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПИРОТ

др Горан Петровић