Здравствени центар Ужице

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на 6 месеци због повећаног обима посла

                      

          ОЈ Дом здравља Пожега

 1. Доктор медицине изабрани лекар ........................................................................ 1 извршлац         

          ОЈ Дом здравља  Ужице

 1.   Медицинска сестра техничар у амбуланти  .......................................................... 1извршилац
 2. Возач у санитетском превозу ................................................................................. 1извршилац   

         

 

 

Услови за заснивање радног односа

 • За радно место доктор медицине изабрани лекар  -VII степен стучне спреме,завршен медицински факултет, положен стучни испит и важећа лиценца
 • За радно место медицинска сестра техничар у амбуланти - IV степен стручне спреме,завршена средња медицинска школа,смер медицинска сестра,положен стручни испит и важећа лиценца
 • За радно место возач у санитетском превозу-III или Ivстепен стучне спреме,завршена средња школа,возачка дозвола Б категорије,без обзира на радно искуство

 

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој школи
 • Оверена фотокопија о положеном стручном испиту
 • Оверена фотокопија важеће лиценце
 • Кратку биографију

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић