Специјалнa болницa за прогресивне мишићне и неуромишићне болести Нови Пазар

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија («Сл. гл. РС», бр. 96/19),  и члана, као и Одлуке директора, Специјалнa болницa за прогресивне  мишићне и неуромишићне болести Нови Пазар, расписује следећи

 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

На oдређено време ради замене,  ЈЕДНОГ  ИЗВРШИОЦА на радном месту  МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР, до повратка на рад привремено одсутне запослене

 

Услови: Поред општих услова предвиђених законом кандидати морају испунјавати и следеће посебне услове:

-          IV степен стручне спреме-завршенa средња школа медицинског смера

-          Положен стручни испит

-          Уз пријаву кандидати  подносе доказ о поседованју стручне спреме-

 

-          Оверену фотокопију дипломе о завршеноj oдговарајућој школи,

-          Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

-          молбу у којој је наведено радно место за које се кандидат пријављује, кратку биографију, извод из матичне књиге рођених,  уверење о држављанству, доказ да се против кандидата не води кривични поступак,  да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење суда) и уверење да нису осуђивани (уверење из полицијске управе или полицијске станице) за кривична дела која их чине неподобним за рад у здравственој  установи и уверење о здравственој способности кандидата..

-         
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе  за запошљавање Филијала Нови Пазар и веб сајту Министарства здравља Републике Србије.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Специјална болница за мишићне и неуромишићне болести Нови Пазар, Бањски пут б.б,  36300 Нови Пазар или лично у просторијама Специјалне болнице у канцеларији Секретара Специјалне болнице.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

У НОВОМ ПАЗАРУ ДИРЕКТОР

Др Соња Радетинац- физијатар