Dom zdravlja Pirot

Na osnovu člana 7. 8 i  9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („ Službeni glasnik RS“, broj 96/2019), direktor Doma zdravlja Pirot raspisuje

J A V N I  O G L A S

Oglašava se potreba za prijem u radni odnos 2 doktora stomatologije , na određeno vreme, do dobijanja saglasnosti Komisije za kadrove , za rad u Službi za stomatološku zdravstvenu zaštitu Doma zdravlja Pirot

 

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih članom 24. Zakona o radu Republike Srbije („Sl.glasnik RS„ br. 24/2005,61/2005,54/2009,32/2013,75/2014) kandidati moraju ispunjavati i sledeće posebne uslove:

 

  • VII1 stepen stručne spreme , doktor stomatologije
  • stručni ispit
  • licenca ili rešenje o upisu u imenik stomatološke komore
  • minimum jedna godina radnog iskustva

Zainteresovani kandidati uz prijavu podnose:

-kratku biografiju CV

-fotokopiju diplome o završenom stomatološkom fakultetu

-fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu

-fotokopija licence / rešenja o upisu u imenik  stomatološke komore

-izvod iz matične knjige rođenih/venčanih

-elektronski očitana lična karta

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje filijala Pirot, internet stranici Ministarstva zdravlja i internet prezentaciji zdravstvene ustanove. Zainteresovani kandidati prijave dostavljaju lično ili na adresu Dom zdravlja Pirot, ul. Vojvode Momčila bb, 18300 Pirot. Datum objavljivanja oglasa je 03.11.2021.godine.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.  

 

 

DOM ZDARVLJA PIROT

DIREKTOR

dr Radovan Ilić