ДОМ ЗДРАВЉА "КРАЉЕВО" У КРАЉЕВУ

На основу члана 7, 8 и 9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 96/2019 и 58/2020 Анекс 1), сагласности Министарства здравља број: 112-01-01047/2021-02 од 08.10.2021. године, Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-8889/2021 од 28.09.2021. године и Одлуке вд директоре Дома здравља "Краљево" у Краљеву број: 5-1731 од 05.11.2021. године,  Дом здравља "Краљево" у Краљеву расписује 

                                     

О   Г   Л   А   С               

       

За пријем у радни однос на неодређено време: 

 

  1. - 1 (један) доктор медицине са пуним радним временом за рад у Служби за хитну медицинску помоћ са санитетским превозом, Дома здравља "Краљево" у Краљеву;

 

  1. - 1 (један) рентген техничар са пуним радним временом за рад у Служби за стоматолошку здравствену заштиту , Дома здравља "Краљево" у Краљеву;

 

  1. - 2 (два) возача у екипи хитне медицинске помоћи са пуним радним временом за рад у Служби за хитну медицинску помоћ са санитетски превозом, Дома здравља "Краљево" у Краљеву;

 

  1. - 1 (један) домар са пуним радним временом за рад у Служби за техничке и друге сличне послове , Дома здравља "Краљево" у Краљеву;

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидати морају испуњавати и посебне условe утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова  Дома здравља  „Краљево“ у Краљеву:

 

Под тачком 1. - Мед. факултет и положен стручни испит

Под тачком 2. - Виша медицинска школа радиолошког смера  и положен стручни испит или средња медицинска школа стоматолошког смера, општег смера, педијатријског смера или смера зубног техничара, положен стручни испит и завршена обука за рад на рентгену

Под тачком 3. - КВ возач или  III степен стручности саобраћајне струке - возач моторних возила

Под тачком 4. - Средње образовање – браварско заваривачки , столарски, керамичарски или молерско фарбарски смер

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

- оверену фотокопију дипломе о завршеној школи - факултету

- оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту (важи за радна места под

   тачкама: 1 и 2 )

- извод из матичне књиге рођених;

- кратку биографију са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом.

- фотокопију возачке дозволе

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево. Оглас је достављен Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.      

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.


Кандидати који буду изабрани, пре закључивања уговора о раду дужни су да доставе доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

Непотпуне, неблаговремене и пријаве у којима није наглашено радно место за које се конкурише  неће се разматрати.

 

Пријаву са документацијом доставити ИСКЉУЧИВО ПУТЕМ ПОШТЕ, на адресу: Дома здравља "Краљево" у Краљеву (Кадровска служба) - Југ Богданова 110.

 

 

ВД ДИРЕКТОРКЕ ДОМА ЗДРАВЉА "КРАЉЕВО" У КРАЉЕВУ

Др Мирјана Крчевинац, спец. опште медицине

и мастер менаџмента у здравству

 

 

На основу  члана 7, 8 и 9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 96/2019 и 58/2020 Анекс 1) и Одлуке вд директорке Дома здравља "Краљево" у Краљеву број: 5-1732 од 05.11.2021. године,  Дом здравља "Краљево" у Краљеву расписује   

                                

О   Г   Л   А   С        

 

За пријем у радни однос на одређено време у трајању до 24 месеца , са пуним радним временом:

 

  1. 1 (једана) медицинска сестра, за рад у Служби за зравствену заштиту одраслих становника, Дома здравља "Краљево" у Краљеву;
  2. – 1 (једана) медицинска сестра, за рад у Служби за кућно лечење и негу, Дома здравља "Краљево" у Краљеву:
  3. – 1 (један) возач санитета, за рад у Одсеку за санитетски превоз, Дома здравља "Краљево" у Краљеву:

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидати морају испуњавати и посебне условe утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова  Дома здравља  „Краљево“ у Краљеву:

 

Под тачком 1. - Виша или средња стручна спрема општег или педијатријског смера и положен стручни испит

Под тачком 2. - Виша или средња медицинска школа општег смера, положен стручни испит и положен возачки испит Б категорије

Под тачком 3. - КВ возач или  III степен стручности саобраћајне струке - возач моторних возила

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

 - оверену фотокопију дипломе о завршеној школи;

 - оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту (Важи за радна места под тачкама

   1 и 2);

 - извод из матичне књиге рођених;

 - кратку биографију са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом.

- фотокопија возачке дозволе (Важи за радна места под тачкама 2 и 3);

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево.

 

Оглас је достављен Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.      

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.

 

Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.
Кандидати који буду изабрани, пре закључивања уговора о раду дужни су да доставе доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

Пријаву са документацијом доставити ИСКЉУЧИВО ПУТЕМ ПОШТЕ, на адресу: Дома здравља "Краљево" у Краљеву (Кадровска служба) - Југ Богданова 110.

 

Непотпуне, неблаговремене и пријаве у којима није наглашено радно место за које се конкурише  неће се разматрати.

 

           Пријаву са документацијом доставити ИСКЉУЧИВО ПУТЕМ ПОШТЕ, на адресу: Дома здравља "Краљево" у Краљеву (Кадровска служба) - Југ Богданова 110.

 

 

ВД ДИРЕКТОРКЕ ДОМА ЗДРАВЉА "КРАЉЕВО" У КРАЉЕВУ

Др Мирјана Крчевинац, спец. опште медицине

и мастер менаџмента у здравству