ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ

Број: 01-9878

Датум: 09.12.2021. године

В р а њ е

 

        На основу члана 192. Закона о раду („Сл.гласник РС“ бр. 24/05,61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење), и члана 23. Статута Здравственог центра Врање в.д. директора Здравственог центра Врање доноси следећу:

 

 

 

О Д Л У К У

о поништењу јавног огласа бр. 01-9714 од 02.12.2021 године ( број 54 )

 

 

 

Члан 1.

Поништава се јавни оглас за пријем у радни однсо на одређено време, због повећаног обима посла за период до девет месеци, са пуним радним временом за следећа радна места:

 

  1. Медицинска сестра/техничар у амбуланти, 2 (два) извршиоца у Служби за здравствену заштиту жена ОЈ Дом здрављаВрање Здравственог центра Врање.
  2. Медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима, 1 (један) извршилац у Служби за интерну медицину ОЈ Општа болница Здравственог центра Врање.
  3. Медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима, 1 (један) извршилац у Служби за општу хирургију ОЈ Општа болница Здравственог центра Врање.
  4. Медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима, 1 (један) извршилац у Служби за неурологију ОЈ Општа болница Здравственог центра Врање.

 

Члан 2.

Јавни оглас бр. 01-9714 од 02.12.2021 године ( број 54 ) се поништава у целости из техничких разлога.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Министарства здравља и интернет страници Здравственог центра Врање.