ДОМ ЗДРАВЉА ''ДР МАРТОН ШАНДОР''

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (''Сл.гласник РС'' број 96/19 и 58/20) и Сагласности Министарства здравља бр.112-01-00295/2021-02 од 05.04.2021.године, расписује се:

 

J А В Н И   О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

I

Оглашава се пријем у радни однос на  неодређено време са пуним радним временом :

 

  1. Доктора медицине у Служби за здравствену заштиту одраслих становника,– 1 извршилац

 

II

Услови за заснивање радног односа

  • Завршени медицински факултет-VII степен стручне спреме
  • положен стручни испит
  • лиценца за рад

 III

Уз пријаву се подносе следећа документа:

  • Диплома о завршеном Медицинском факултету-оверена фотокопија
  • уверење о положеном стручном испиту-оверена фотокопија
  • кратка биографија

IV

Рок за подношење пријава: 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља РС, Националне службе за запошљавање, сајта Дома здравља ''Др Мартон Шандор'' Мали Иђош.

V

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави лекарско уверење о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

VI

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе

VII

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на web.страници Дома здравља Др Мартон Шандор Мали Иђош.

 

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

 

Контакт телефон: 024/4730-236

 

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу Дома здравља ''Др Мартон Шандор'' Мали Иђош на адресу Мали Иђош, Занатлијска бр.1. са назнаком ''Пријава за оглас''.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.