ОПШТА БОЛНИЦА ПИРОТ

На основу Одлуке директора Опште болнице Пирот број 03-2808/Р  од  08.12.2021. године  расписује се:  

О Г Л А С

 

 За пријем у радни однос на одређено време до повратка привремено одсутног радника, са пуним радним временом за следеће радно место:

 

Виша медицинска сестра /техничар  у интензивној нези нивоа II  за рад у Служби за анестезију са реаниматологијом- 1 извршилац

 

Потребни услови:

 Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати морају  треба да испуњавају и следеће потребне услове и морају поседовати:

Стручна спрема / образовање

- на студијама првог степена медицинске струке (основне струковне/академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама медицинске струке  у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивало високо образовање до 10. септембра 2005. године

Додатна зања/ испити/ радно искуство

  • стручни испит;
  • лиценца;
  • најмање  шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Опис посла:

Планира и пружа услуге процеса здравствене неге и подршке пацијентима у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију; планира и организује активности које је лекар ординирао у дијагностичко-терапијској листи; обавља сложене медицинске мере код болесника у поступку неге,  терапије, дијагностике и рехабилитације;примењује прописану терапију и контролише узимање лекова; врши припрему болесника и асистира лекару при интервенцијама које захтевају већу стручност и вештину; учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента; прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и друге показатеље; врши општу и специјалну негу болесника, врши припреме за пријем нових болесника, одржава тоалету болесника, врши припреме болесника за хируршке интервенције код хитних случајева; спроводи ординирану терапију и реанимацију, прати виталне параметре и региструје их у шок листе; рукује одговарајућим апаратима, контролише све излучевине болесника,  даје инфузију, превија и негује постоперативне ране, спроводи оксигено терапију и ради ЕКГ; припрема материјал и инструменте за рад, узима материјал за анализе, прати болеснике на консултативне прегледе, асистира лекару при интервенцијама; рад се одвија у отежаним условима због изложености инфекцији и алергијској инфекцији (за хирургију) и под повећаним психофизичким напором; припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад; спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција; учествује у набавци потребног материјала; надгледа спровођење процеса здравствене неге, учествује у евалуирању процеса и на основу тога разматра наредне кораке у спровођењу истог; прикупља, контролише и врши унос здравствено-статистичких извештаја, прати и врши унос показатеља квалиета здравствене заштите; одлаже и уклања медицински отпад на прописани начин; прикупља материјал за лабораторијске и друге анализе; стара се о хигијенско-техничкој исправности просторија службе,  води бригу о исправности медицинске опреме на одељењу и стара се о стерилности инструмената; спроводиличну и општу хигијенупацијената; стара се о исхрани пацијената; припрема пацијента за  отпуст са одељења; стара се о спровођењу кућног реда; обавља послове у амбуланти, врши заказивање амбулантних и дијагностичких прегледа, уноси податке у здравствени информациони систем води протокол лекара, амбулантни протокол и сл; сарађује  и координира са другим здравственим радницима, преноси искуства на млађе сестре и уводи у рад приправнике и новопримљене сестре ;  ради на свом стручном усавршавању; ради на здравственом васпитању и подизању здравствене културе становништва, ради на унапређењу и афирмацији одељења и запослених; одговоран је за средства са којима рукује, за уредност, тачност и за квалитет послова из делокруга свога рада; одговоран је за правилно и уредно вођење медицинске документације; обавља административне послове; уредно води књигу примопредаје и исту потписује приликом примопредаје; пружа стручну пратњу приликом транспорта пацијента у здравствену установу вишег нивоа; придржава се мера заштите на раду.

Обавља и друге послове који су сродни са предвиђеним пословима.

 

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

 - пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,

 - фотокопију личне карте,

 - фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,

 - фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

 - фотокопију лиценце.

 

 Оглас је објављен на Web сајту Опште болнице Пирот, на Web сајту Министарства здравља и  на огласној табли Националне службе за запошљавање- филијала Пирот.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на Web сајту Министарства здравља.

            Пријаве се предају у затвореној коверти лично или поштом  на адресу Општа болница Пирот, ул. Војводе Момчила бб, са назнаком «ОГЛАС са назнаком за које радно место».

Пријавом на оглас кандидат  даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.
            Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.