ЗАВОД ЗА ПСИХОФИЗИОЛОШКЕ ПОРЕМЕЋАЈЕ И ГОВОРНУ ПАТОЛОГИЈУ

На основу члана  7. 8. и 9.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је  оснивач Република Србија , аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе  ( „Сл. гласник РС“ број  96/2019)  ) одлуке в.д. директора Завода  за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију “проф.др Цветко Брајовић“ а у складу са Кадровским планом Завода за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију „проф.др Цветко Брајовић“ за 2019. годину број 112-01-607/2019-02 од 23.10. 2019. године  и   чланом  27к  Закона о буџетском систему   в.д. директора

Завода за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију „Проф.др Цветко Брајовић“

 

Расписује :

О  Г  Л  А  С

За пријем у радни однос на неодређено време    на пословима :

 

       -    кувар  – један извршилац

 

за рад у Стационарном одељењу за рехабилитацију психофизиолошких поремећаја и говорну патологију - Липовица

 

Услови за заснивање радног односа:

 

-   III степен образовања  и завршен акредитован курс за кувара

 

Опис послова : Утврђен Правилником о  организацији и систематизацији послова Завода.

 

Заинтересовани кандидати подносе:

 

-  Пријаву на оглас са кратком  биографијом

 

  Оверену фотокопију дипломе о завршеном трећем степену образовања и сертификат о завршеном акредитованом  курсу   за кувара

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа  на порталу Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља Републике Србије

Пријаву на оглас доставити на адресу Завода,  Београд, Краља Милутина број 52 лично или путем поште.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће  бити разматране.