Дом здравља Љубовија

На основу члана 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", 96/2019 и 58/2020 - Aneks I), Кадровског  плана  за Дом здравља Љубовија са стационаром број 112-01-114/2021-02 од 12.августа 2021.године, те Правилника о организацији и систематизацији послова у Дому здравља Љубовија (са стационаром) број 169/18, 448/2018, 114/19,  703/2020 и 930/2021,  те у складу са  Одлуком Директора Дома здравља Љубовија са стационаром број 931/2021 од  09.12.2021.године  расписује  се 

Ј А В Н И    О Г Л А С

ЗА  ПРИЈЕМ  РАДНИКА

 

  1. I. Дипломирани економиста (1 извршилац), на одређено време, најдуже до 24 месеца, ради повећаног обима посла, са пуним радним  временом, и то:

 

- за рад  на пословима дипломираног економисте за финансијско- рачуноводствене послове у Служби  за  правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове.

 

 

 

УСЛОВИ  ЗА  РАД  НА  ПОСЛОВИМА   ДИПЛОМИРАНОГ ЕКОНОМИСТЕ ЗА ФИНАНСИЈСКО- РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане Законом о раду, као и следеће посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Дому здравља Љубовија са стационаром (бр.169/2018,448/2018,  114/19,  703/2020 и 930/2021):

 

Стручна спрема/ образовање:

- Високо образовање:

 

-на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

Додатна знања/ испити/ радно искуство:

-знање рада на рачунару

 

Општи/типични опис посла:

- припрема податке и пружа подршку у изради финансијских планова;

- израђује процедуре за финансијско управљање и контролу (ФУК);

- прати стање, спроводи стручне анализе, испитује информације и анализира акте и припрема извештаје о финансијским и рачуноводственим питања из области делокруга рада;

- прикупља и обрађује податке за израду извештаја, финансијских прегледа и анализа;

- припрема податке за израду општих и појединачних аката;

- припрема и врши обраду документације за плаћање по различитим основама;

- врши плаћање по основу документације, прати преузимање обавеза за реализацију расхода;

- израђује планове и програме развоја и анализе из делокруга свог рада;

- припрема извештаје из области рада;

- прати усклађивање плана рада и финансијских планова;

- учествује у припреми и изради финансијских извештаја (периодичних и годишњих) и годишњег извештаја о пословању (завршног рачуна);

- врши рачуноводствене послове из области рада;

- припрема и обрађује документацију за евидентирање насталих пословних промена;

- прати вођење и води помоћне књиге и помоћне евиденције и усаглашава помоћне књиге са главном књигом;

- усклађује стања имовине и обавеза у књиговодственој евиденцији са стварним стањем;

- прати усаглашавање потраживања и обавезе;

- прати чување и архивирање финансијских извештаја, дневника и главне књиге.

 

Заинтересовани кандидати, уз пријаву на оглас, подносе  следећа документа:

 

  • Оверену фотокопију дипломе о завршеној школи која се тражи јавним огласом;
  • Уверење о држављанству Републике Србије;
  • Извод из матичне књиге рођених;
  • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
  • Фотокопија личне карте или извод очитане личне карте;
  • Кратка лична и радна биографија (CV) са адресом и контакт телефоном и е-mail адресом.

 

 

 

  1. Оглас објавити код Националне службе за запошљавање у листу,, Послови“, на веб сајту Министарства здравља www.zdravlje.gov.rs , као и на веб страници Дома здравља Љубовија са стационаром www.dzljubovija.com, те на огласној табли Дома здравља Љубовија са стационаром.

 

III. Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања огласа за пријем у радни однос.

Пријаве се подносе лично у просторијма правне службе Дома здравља Љубовија са стационаром,  или  поштом, на адресу: Дом здравља Љубовија, ул.Војводе Мишића 58, 15320 Љубовија, са назнаком ,,Пријава на оглас  за пријем у радни однос“.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање.

 

  1. IV. У складу са чл. 9 став. 3 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", 96/2019 и 58/2020 - Aneks I), одлуку о избору кандидата, који су се пријавили за наведена радна места, доноси директор Дома здравља Љубовија са стационаром.

 

  1. V. Уколико буде потребно кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања, итд.), о чему се сачињава записник.

 

Пријавом на оглас  кандидат даје своју сагласност  за обраду података о личности  у сврхе избора  за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Податке прикупља и податке обрађује правна служба Дома здравља Љубовија са стационаром.

 

VI.Кандидати ће бити обавештени о избору најкасније у року од  30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата.

 

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај  конкурсне документације на контакт телефон 015/561-898 или лично у просторијама правне службе  Дома здравља Љубовија са стационаром.

 

VII.Са изабраним кандидатима биће закључен уговор о раду у складу са Законом о раду (Сл. Гласник 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-OUS, 113/2017 i 95/2018-аут.тумачење) и Посебним колективним уговор за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе. ("Сл. гласник РС", 96/2019 и 58/2020 - Aneks I).