ДОМ ЗДРАВЉА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

ОГЛАС

 

 1. За пријем радника у радни однос на одређено време, због упражњеног радног места- до 31. марта 2021. године, односно због замене запослених који су на дужем одсуству- до повратка одсутног запосленог на посао, и то за следеће радно место:

 

          1.1. Радно место – Медицинска сестра/техничар у амбуланти у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва - 6 извршиоца.

          Радни однос се заснива на одређено време, пуно радно време.

 

Услови у погледу образовања :

 • Средње образовање у трајању од четири године

 

Додатна/знања/испити/радно искуство:

 • положен стручни испит ,
 • поседовање лиценце,
 • знање рада на рачунару,
 • најмање шест (6) месеци радног искуства у звању медицинска сестра/техничар у амбуланти.

Опис послова за наведено радно место утврђен је Актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Дому здравља Горњи Милановац.

 

Сви заинтересовани кандидати, уз пријаву на оглас, достављају следећу документацију:

 • кратку биографију,
 • оверену фотокопији дипломе о стеченом образовању,
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • оверену фотокопију лиценце или решења о упису у комору,
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (ако је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме које се налази на дипломи или уверењима),
 • уверење да кандидат није осуђиван правоснажном судском пресудом и да се против њега не води кривични поступак;
 • доказ о радном искуству.

 

Пријаве са потребном документацијом подносе се у затвореној коверти, са назнаком „Пријава за оглас за пријем у радни однос”, поштом на адресу – Дом здравља Горњи Милановац, ул. Тихомира Матијевића број 1, 32300 Горњи Милановац или лично у канцеларију бр. 314 (други спрат Дома здравља), ул. Тихомира Матијевића бр. 1, Горњи Милановац, сваког радног дана од 7:00 до 15:00 часова.

 

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли НЗС – пословница у Горњем Милановцу и сајту Министарства здравља, сајту и огласној табли Дома здравља Горњи Милановац.

 

Послодавац може позвати кандидате на разговор ради добијања додатних информација и провере оспособљености кандидата за послове које би требало да обавља.

 

Кандидат који буде примљен у радни однос, у обавези је да достави лекарско уверење издато од стране  лекара специјалисте медицине рада.

 

Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати!

 

Оглас објавити на сајту и огласној табли Дома здравља Горњи Милановац, код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља.