Завод за ургентну меицину Крагујевац

На основу чланa  7. - 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Службени гласник РС“ бр. 96/2019), у складу са  Кадровским планом за 2020.годину, број 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020.године, Инструкције Министарства здравља о реализацији тачке 3. Кадрвовских планова здравствених установа из Плана мреже здравствених установа бр. 120-01-151/2020-02 од 02.12.2021.године и Одлуке в.д. директора Завода за ургентну медицину  Крагујевац, број 01/4521-21 од 15.12.2021.године , Завод за ургентну медицину Крагујевац расписује :

 

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ

 

 

  1. 1. Једна медицинскe сестра–техничара, на одређено време, ради замене медицинске сестре/техничара која је привремено одсутна са рада , до 03.2022.године,уз могућност продужетка у складу са Инструкцијом Министарсва здравља о реализацији тачке 3. Кадрвовских планова здравствених установа из Плана мреже здравствених установа,

ради вршења послова медицинскe сестре /техничара на терену у Служби  хитнe медицинске помоћи.

 

2.Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1. огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду(„Сл.гласник РС“ бр. 24/05 , 61/05,54/09,32/13,75/14 ,13/17 одлука УС и 113/17) и Посебни услови утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Заводу.

 

Посебни услови:

 

  • IV/VI степен стручне спреме, средња медицинска школа и положен стручни испит.

 

Опис послова:

Послови медицинскe сестре /техничара на терену у Служби  хитнe медицинске помоћи у складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Заводу .

 

  1. Заинтересовани кандидати подносе следећа документа у оригиналу или овереној копији:

 

-Диплома средње или високе медицинске  школе (IV/VI степен);

- Уверење о положеном стручном испиту;

-Лиценцу или решење о упису у именик Коморе сестара и техничара Србије;

-Уверење о држављанству РС;

-Извод из матичне књиге рођених;

-Извод из матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене презимена кандидата);

- Доказ о радном стажу из ПИО фонда или други доказ о минимум годину дана  радног искуства на пословима из делатности Завода;

-Доказ да се против кандидата не води кривични поступак,да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног суда), не старије од 6 месеци;

-Уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице),не старије од 6 месеци;

-Докази о додатном стручном образовању или оспособљености(уколико их кандидат поседује);

-Кратка биографија,са адресом,контакт телефоном,е-маил адресом.

 

Приликом заснивања радног односа канадидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за заснивање радног односа на радним местима са повећаним ризиком према Акту о процени ризика.

 

 

  1. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.Подаци се не могу користити у друге сврхе.Подацима рукује и податке обрађује Завод за ургентну медицину Крагујевац.

 

  1. Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.Оглас ће бити објављен и на интернет презентацији Министарства здравља РС , интернет презентацији Завода и огласној табли Завода.

 

  1. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

Кандидати који се јаве на оглас,могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему.

По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима.

Контакт телефон: 034/6312-306

 

  1. Пријаве се подносе лично или путем поште у затвореној коверти (препоручено) на адресу:

 

Завод за ургентну медицину Крагујевац

Улица Слобода бб

34000 Крагујевац

са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос – радно место „медицинска сестра / техничар.“