Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице 0107-13863   од

        20.12.2021 .год  , Здравствени центар расписује  

 

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на 6 месеци због повећаног обима посла

 

              ОЈ Општа болница Ужице

 

  1. Медицинска сестра техничар у операционим слама-инструментар ............ 2 извршиоца

 

               Услови за заснивање радног односа

 

  • За радно место медицинска сестра техничар у операционим салама -инструментар –IV степен стручне спреме,завршена средња медицинска школа,смер  медицински техничар,положен стручни испит и важећа лиценца

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

  •  Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој школи
  • Оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту
  • Оверена фотокопија важеће лиценце
  • Кратку биографију                     

 

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.