ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО

На основу чл. 7- 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл. гласник РС бр. 96/2019, 58/2020), чл. 7-9. Колективног уговора код Завода за јавно здравље Панчево, сагласности Министарства здравља Републике Србије број 112-01-1711/2020-02 од 22.02.2021. године и Одлуке вд директора Завода за јавно здравље Панчево за заснивање радног односа на неодређено време број 01-740/0-2021 од 20.12.2021. године,  расписује се

 

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ

 

 

 1. Назив радног места:

СЛУЖБЕНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ – дипломирани правник (1 извршилац)

 

 1. Опис послова:

- припрема годишњи план јавних набавки, план набавки на које се закон не примењује  и план контроле јавних набавки;

- прикупља, уређује, припрема и контролише податке неопходне за спровођење јавних набавки и набавки на које се закон не примењује и спроводи јавну набавку;

- спроводи стручне анализе, проучава тржиште и предлаже мере за унапређење послова јавних набавки и набавки на које се закон не примењује;

- контролише акте донете у поступцима јавних набавки, сачињава извештај и води евиденцију о спроведеним контролама, према годишњем плану;

- учествује у поступцима јавних набавки као члан комисије;

- прави план праћења и реализације извршења уговора и прати реализацију препорука о спроведеним контролама;

- припрема уговоре, извештаје и води евиденције из области свог рада.

 

 

 1. Услови:

 

 • Високо образовање:

- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

 • знање рада на рачунару;

 

 • положен стручни испит за службеника за јавне набавке, у складу са законом;

 

 • најмање три године радног искуства.

                                                                    

 

 1. Докази које кандидат подноси (у оригиналу или овереној фотокопији):
 • диплома факултета,
 • извод из матичне књиге рођених,
 • уверење о држављанству, 
 • радна биографија,
 • доказ о положеном стручном испиту за службеника за јавне набавке, у складу са Законом о јавним набавкама,
 • доказ о траженом радном искуству;
 • својеручно писана сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.

 

 1. 5. Рок за подношење пријава кандидата (лично или путем поште) Заводу за јавно здравље Панчево, Пастерова бр. 2, Панчево, уз достављање доказа о испуњавању услова, је 8 дана од објављивања јавног огласа на интернет страници Министарства здравља, са назнаком „Пријава за јавни оглас“ и навести за које радно место.

 

 1. Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за доношење одлуке о пријему.

 

 1. Рок у коме кандидат мора бити обавештен о избору не може бити дужи од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата.

 

 1. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

    Приложена документа за оглас неће се враћати кандидатима.

 

9. Овај јавни оглас објављује се код Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља и на огласној табли и интернет страници Завода за јавно здравље Панчево.