Институт за трансфузију крви Србије, Београд

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Одлука директора број 6192/1 од 21.12.2021. Института за трансфузију крви Србије број  расписује:

 

ОГЛАС

За пријем у радни однос за следеће радно место:

 

Лабораторијски техничар у трансфузиологији – 1 извршилац са пуним радним временом

Стручна спрема / образовање

средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

- стручни испит;

- лиценца;

- завршен специјалистички испит за рад у служби за трансфузију крви;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Радни однос се заснива на одређено време најдуже до три месеца због потребе завршетка посла на обављању претрансфузионих испитивања чији је обим привремено повећан.

Опис посла:

стручни послови лабораторијског техничара у трансфузиологији из области клиничке трансфузије уз надзор вишег техничара; извођење имунохематолошких претрансфузионих тестова; припрема специфичних компоненти крви (опрани еритроцити, О еритроцити у АБ плазми, дељење дозе и др.);      

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

  • Фотокопију дипломе
  • Фотокопију лиценце
  • Уверење о положеном специјалистичком испиту за образовни профил техничар за рад у трансфузији крви
  • Уверење о положеном стручном испиту
  • Кратку биографију

 

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Института за трансфузију крви Србије www.nbti.org.rs у делу Огласи и конкурси и неће се достављати учесницима јавног конкурса.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, Београд, Светог Саве 31.

Достављена документа се не враћају.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА

Др Весна Мијуцић