Завод за здравствену заштиту студената, Београд

На основу члана чл. 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС бр. 96/19 и 58/20), као и чл. 24. Статута Завода за здравствену заштиту студената, Београд, а према потреби посла и организације рада у Заводу и у складу са Кадровским планом Министарства здравља, дел. бр. 112-01-607/2019-02 од 22.10.2019. године, као и Одлуке в.д. директора Завода дел. бр. 350 oд 07.02.2022. године, расписује се

 

ЈАВНИ  ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла

на радном месту:

1.Медицинска сестра/техничар у амбуланти у Служби за здравствену зажтиту жена – 1 извршилац, на период ангажовања до 3 (три) месеца

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће  услове:

Стручна спрема / образовање

 - средње образовање, медицинска школа, смер:гинеколошко-акушерска сестра

Додатна знања / испити / радно искуство

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у звању гинеколошко-акушерска сестра.

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова у Заводу, за послове наведеног радног места и то:

 

- пружа услуге здравствене неге и подршке лицима којима је потребна нега као последица старења, повређивања, болести или других физичких и менталних поремећаја, или потенцијалих ризика за здравље у складу са праксом и стандардима савремене неге и о томе води прописану медицинску документацију (у папирном и електронском облику);

- у тиму са докторима медицине и другима или самостално, спроводи превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине специјалисте из гинекологије и акушерства, у установи и на терену;

- припрема болесника за дијагностичко терапијске процедуре и припрема ординацију, опрему и уређаје за рад;

- учествује у дијагностици, узима биолошки материјал за анализу и тестирање;

- у хитним случајевима пружа прву помоћ унесрећенима на месту догађаја и у транспорту и прати болесника и надзире га за време превоза до здравствене установе или куће ради даљег лечења;

- врши дезинфекцију и стерилизацију материјала и инструмената;

- правилно одлаже медицински отпад;

- исправља оспорења електронске фактуре у својој области рада;

- учествује у процесу акредитације и примењује утврђене процедуре у раду;

- примењује прописане мере и утврђене процедуре за безбедан и здрав рад;

- обавезан/а је да прати нова достигнућа из своје струке и да се усавршава кроз све видове стручног усавршавања;

- учествује у раду стручних органа, комисија или других радних тела и тимова;

- обавља послове којима је непосредно задужен  ради спровођења прописа;

- по потреби обавља и друге послове у оквиру своје струке, знања и способности стечених радом или едукацијама, по налогу одговорне сестре и начелника Службе, главне медицинске сестре, помоћника директора за медицинске послове или директора Завода, којима одговара за свој рад (по налогу руководилаца којима одговара за свој рад у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова у Заводу).

 

 

Као доказ о испуњености услова кандидати су обавезни да уз пријаву доставе:

- Пријаву на оглас са кратком биографијом, наведеном адресом становања, контакт телефоном и по могућству електронском адресом

- фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми која се захтева огласом

- фотокопију уверења о положеном стручном испиту

- фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од стране надлежне коморе (или решење  

  о  упису у именик надлежне  коморе)

- очитану личну карту

-извод из матичне књиге венчаних (уколико је промењено презиме)                

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА:

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на интернет страници Националне службе за запошљавање.

Оглас се објављује на огласној табли и интернет презентацији Завода, интернет сраници Националне службе за запошљавање и веб сајту Министарства здравља РС.

Пријаве се достављају поштом на адресу: Завод за здравствену заштиту студената, Београд, ул. Крунска бр. 57, са назнаком „за конкурс за заснивање радног односа“ и навођењем радног места за које се конкурише.Уколико је последњи дан рока за предају пријава нерадни дан (субота или недеља), рок за доставу пријава се помера на први наредни радни дан.

Неблаговоремене пријаве, пријаве које не садрже захтевану документацију, као и пријаве које нису послате у складу са условима овог огласа, неће бити узете у разматрање.

Пријавом на оглас кандидати дају своју сагласност да Завод врши обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Кандидати који испуњавају услове конкурса могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити од важности за доношење одлуке о пријему.

Кандидат који буде изабран дужан је да пре заснивања радног односа достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима. Пожељно је да кандидати доставе и  радну књижицу, уколико поседују исту (због обрачуна радног стажа). Завод задржава право  да расписани конкурс из оправданих разлога поништи, или да не изабере ни једног од пријављених кандидата.

Достављене фотокопије документације уз пријаву на оглас, неће бити враћене кандидатима.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА ЗАВОДА

др Марија Обрадовић