Дом здравља „Др Љубинко Ђорђевић“ Сврљиг

 

            На основу члана  члана 7. и 8.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајна и јединица локалне самоуправе (“Службени гласник РС” број 106/2018), , године,  Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова дома здравља „Др Љубинко Ђорђевић“ из Сврљига број 925-2/82021 од 25.09.2021..године, Одлуке о расписивању јавног огласа за пријем у радни однос  број 170-1/2022 од 21.02.2022.год.  а у вези са Закључком Општине  Сврљиг II број :022-60/2021 од 24.12.2021, Директор Дома здравља расписује

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

                                                                             I                                                                             

Оглашава се пријем у радни однос  на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом , до 3 месеца. и то:

  • лабораторијаски техничар са средњом тручном спремом  - лабораторијског смера – 1 извршиоц

II

За заснивање радног односа за послове из тачке 1 овог Огласа важе општи услови утврђени Законом о раду (“Службени гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014, 13/2017-одлука УС и 113/2017).

 

III

Поред општих услова утврђени су и посебни услови на основу Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Дому здравља број 925-2/2020 од 25.09.2020.године и то :

  • завршена средња медицинска школа – лабораторијски смер,
  • положен стручни испит,
  • лиценца издата од стране Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије или решење о упоису у Комору
  • најмање 6 месеци радног искуства у звању лабораторијски техничар

 

IV

 Уз пријаву се подносе неоверене фотокопије следећих докумената:

  • диплома о завршеној школи са којом кандидат конкурише,
  • потврда о положеном стручном испиту,
  • лиценца или решење о упису у именик Коморе.

 

V

Поред тражених докумената уз пријаву за оглас доставља се и :

- лична и радна биографија са адресом, контакт телефон и е-маил адресом,

- фотокопија личне карте,

- извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме).

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

VI

Пре заснивања радног односа изабрани кандидат је дужан да достави:

- лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни

  однос,

- уверење Суда да се против кандидата не води кривични поступак  - не старије од 6 месеци

- уверење Полицијске управе да кандидат није осуђиван - не старије од 6 месеци

- оверене фотокопије свих докумената наведених у члану IV огласа.

 

Уколико изабрани кандидат не достави горе наведена документа у року од најдуже 8 дана са њим се неће засновати радни однос. У том случају вршиће се поновни избор из реда кандидата који су конкурисали за то радно место.

 

Кандидати који испуњавају услове конкурса могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација ( предходно искуство о раду, додатно образовање или способност, дужина трајања школивања ) и провере знања уколико је то важно за доношење одлуке о пријему.

 

VII

Оглас објавити на веб страницама Националне службе за запошљавање, Министарства здравља и Дома здравља „Др Љубинко Ђорђевић“ из Сврљига.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на веб  страни Националне службе за запошљавање.

Пријаве, са обавезном назнаком „зa радно место лабораторијски техничар“ се могу послати  поштом на адресу Дома здравља „Др Љубинко Ђорђевић“ из Сврљига  улица Хаџићева број 40 или доставити лично у Дому здравља „Др Љубинко Ђорђевић“ из Сврљига на исту адресу у периоду од 7,00 до 14,00 часова.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

VIII

Одлука о избору кандидата донеће се најкасније у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава, а обавештење о избору кандидата биће објављено на веб страници Дома здравља „Др Љубинко Ђорђевић“ из Сврљига.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај документације.

Контакт телефон : 018/821-523

Дом здравља „Др Љубинко Ђорђевић“  Сврљиг