Завод за здравствену заштиту студената Ниш

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединице локалне самоуправе (Сл. гл. РС бр. 1/2015), члана 8. Правилника о раду Завода за здравствену заштиту студената Ниш, Одлуке Директора Завода за здравствену заштиту студената Ниш о потреби заснивања радног односа на неодређено време, бр. 451 од 22.02.2022. године,  расписује се

ОГЛАС 

 за пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом, и то:

Домар/мајстор одржавања, број  извршилаца 1.

за које су Законом, односно Правилником о организацији и систематизацији послова послодавца утврђени следећи услови:

- Средње образовање:

 

Додатна знања-услови:

 

- Возачка дозвола одређене категорије

 

 

Опис послова: према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова Завода за здравствену заштиту студената Ниш.

 

Заинтересовани кандидати треба да приложе:

  • Пријаву на оглас са кратком биографијом
  • Копију дипломе о стеченој стручној спреми
  • Копију возачке дозволе
  • Очитану личну карту
  • Уверење о држављанству

Лице које буде изабрано доставиће оверене фотокопије тражених докумената приликом заснивања радног односа

Рок за подношење пријава је 8 дана, рачунајући од дана објављивања на сајту Министарства здравља Републике Србије. Оглас ће бити објављен и на интернет страници Националне службе за запошљавање.

Пријавом на оглас кандидати дају своју сагласност да Завод врши обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Са пријављеним кандидатима ће се обавити разговор.

Разговор ће обавити Комисија именована Одлуком Директора Завода. О термину и месту одржавања разговора кандидати ће бити накнадно обавештени.

Одлука о избору ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава о чему ће кандидати бити писмено обавештени.
Пријаве се подносе поштом или лично на адресу:

Завод за здравствену заштиту студената Ниш
Ул Катићева бр 29
18 000 Ниш,
Са обавезном назнаком „ ЗА ОГЛАС“
Непотпуне и неблаговремене молбе неће бити разматране.