Дом здравља ''Др Никола Џамић'' Врњачка Бања

Број: 469-2/2022

Датум: 21.02.2022. године

                                                      

На основу Одлуке директора Дома здравља ''Др Никола Џамић'' Врњачка Бања број 183/2022 од 24.01.2022. године, члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (''Сл.гласник РС'', бр.106/2019 и 58/2020 Анекс I) ,  Дом здравља ''Др Никола Џамић'' Врњачка Бања расписује

О   Г   Л   А   С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС  НА  ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

 

  1. Лабораторијски техничар…................................................................ 1 извршиоц

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат мора да испуњава следеће услове  за заснивање радног односа:

 

- Средње образовање-

-  Стручни испит;

-  лиценца;

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе:

- пријаву на оглас са биографијом

- оверену копију дипломе о стеченом средњем образовању;

- оверену копију о положеном стручном  испиту ;

- оверену копију лиценце;

- уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци (оригинал или оверена копија);

- извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија);

- извод из матичне књиге венчаних (оригинал или оверена фотокопија), уколико је кандидат променио презиме;

- уверење суда да се против кандидата не води кривични поступак, односно да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (оригинал или оверена копија).

 

Оглас доставити Националној служби за запошљавање и Министарству здравља ради објављивања на сајтовима. Такође, оглас објавити на огласној табли и сајту Дома здравља ''Др Никола Џамић'' Врњачка Бања.

Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

 

Пријаве доставити:

- поштом на адресу:

Дом здравља ''Др Никола Џамић'' Врњачка Бања

Краљевачка 21

36210 Врњачка Бања

са назнаком ''ЗА ОГЛАС'',

 

-лично у писарницу код техничког секретара Дома здравља ''Др Никола Џамић'' Врњачка Бања, кабинет директора,   на трећем спрату.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности и у друге сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној табли као и на званичном сајту Дома здравља ''Др Никола Џамић'' Врњачка Бања. Кандидати ће бити обавештени о донетој Одлуци о избору кандидата а  приложена документација се не враћа кандидатима.