ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ

Датум: 21.02.2022.

Број: 694

 

 

             На основу Одлуке Директора о потреби заснивања радног односа бр. 693 од 21.02.2022. године, Завод за јавно здравље Ужице, у складу са одредбама члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр.96/2019 и 58/2020), објављује

ОГЛАС

за заснивање радног односа

 

са једним санитарним/санитарно-еколошким техничаром, са пуним радним временом, за рад у Одељењу за заразне и незаразне болести, у Центру за контролу и превенцију болести, на одређено време, на период од шест  месеци, због привременог повећања обима посла изазваног  епидемијом COVID 19.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати морају испунити следеће посебне услове:

 • средње образовање из области медицине, у четворогодишњем трајању за санитарног/санитарно-еколошког техничара,
 • положен стручни испит за  санитарног/санитарно-еколошког техничара,
 • лиценца,
 • шест месеци радног искуства у звању санитарног/санитарно-еколошког техничара,
 • положен возачки испит Б категорије.

Уз пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе доказе о испуњености   услова огласа, у копијама, које не морају бити оверене:

 • извод из матичне књиге рођених,
 • уверење о држављанству,
 • сведочанство о завршеном четвртом разреду средње медицинске школе за санитарног/санитарно-еколошког техничара,
 • диплому о завршеној средњој медицинској школи за санитарног/санитарно-еколошког техничара,
 • уверење о положеном стручном испиту за санитарног/санитарно-еколошког техничара,
 • лиценцу,
 • возачку дозволу за управљање возилом Б категорије
 • доказ о промени презимена,  уколико је кандидат променио презиме.

 

Пријаве, са доказима о испуњености услова,  достављају се непосредном предајом  или путем поште, Заводу за јавно здравље Ужице, Улица др Веселина Маринковића бр. 4, 31000 Ужице, у року од 8 дана од дана објављивања огласа.

Неблаговремене и непотпуне  пријаве неће се разматрати.

Изабрани кандидат је дужан да, пре закључивања уговора о раду, достави тражене доказе о о испуњености услова огласа у оригиналу или овереној копији, као и доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.