Завод за јавно здравље Суботица

ОГЛАС
за пријем у радни однос

 

1)   Техничара за узорковање оделења хигијене на одређено време у трајању од шест месеци због повећаног обима посла, са пуним радним временом, (један извршилац)

Услови:

- завршена средња медицинска или хемијска школа

- положен стручни испит.

- лиценца Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије, уколико је кандидат са завршеном средњом медицинском школом.

- поседовање возачке дозволе за возила Б категорије

 

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Завода за јавно здравље Суботица у Центру за хигијену и хуману екологију.

 

Заинтересовани кандидати подносе:

  • својеручно потписану молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом и изјавом да се против њих не води кривични поступак,
  • фотокопију дипломе о завршеној средњој школи,
  • фотокопију уверења о положеном стручном испиту.
  • фотокопију лиценце Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије, уколико је кандидат са завршеном медицинском школом.
  • фотокопију извода из матичне књиге рођених,
  • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),
  • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте.
  • фотокопија возачке дозволе.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Завод за јавно здравље Суботица.

 

Кандидати који се благовремено јаве на оглас са потпуном конкурсном документацијом и који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за доношење одлуке о пријему.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање, Филијала СУБОТИЦА, и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије.

 

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком „за конкурс за пријем на одређено време“ и називом радног места за које се конкурише, на адресу: Завод за јавно здравље Суботица, 24000 Суботица, ул. Змај Јовина 30.

  

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на web-страници Завода за јавно здравље Суботица (www.zjzs.org.rs).

 

Сви кандидати ће бити обавештени о резултатима огласа.

 

Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на одређено време пре склапања Уговора о раду бићедужан да достави: уверење да се против њега не води кривични поступак (уверење издаје надлежни суд); уверења о положеном стручном испиту и лиценце или решења о упису у именик надлежне коморе Србије, уколико је кандидат са завршеном медицинском школом; фотокопију одјаве на претходно осигурање - М образац уколико је био у радном односу пре избора за пријем.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.