ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ

Дел. бр: 704/2

Датум: 22.02.2022. године

 

На основу Одлуке в.д. директора Института број 704/1 од 22.02.2022. године о расписивању јавног огласа и члана 19. Статута Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине в.д. директор Института расписује:

 

О  Г  Л  А  С

 

за пријем у радни однос: на одређено време до 3 месеца и пробним радом у трајању од 1 месец, са пуним радним временом

 

Један (1) извршиоцСПРЕМАЧ/СПРЕМАЧИЦА ПРОСТОРИЈАМА У КОЈИМА СЕ ПРУЖАЈУ ЗДРАВСТЕНЕ УСЛУГЕ I  у Одсеку одржавања хигијене и вешераја у Одељењу за техничке и друге сличне послове  

 

Опис посла: у складу са правилником о орагнизацији и систематизацији послова Института

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

Да поседује завршену основну школу

 

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:

-Диплому о завршеној основној школи

-Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од 6 месеци,

-Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) ) не старије од  6 месеци,

-Кратку биографију (Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном, интернет адресом.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на интернет страници Националне службе за запошљавање.

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати и фотокопију личне карте, фотокопију вакциналног картона и санитарну књижицу.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...)

 

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави:

-уредан санитарни налаз што доказује фотокопија санитарне књижице

-лекарско уверење о општој здравственој способности

-доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (ИГГ антитела)

-доказ о имунизацији Хепатитис Б

 

Сви појмови наведени у мушком роду подразумевају без дискриминације и појмове у женском роду.

 

Пријаве се предају  у затвореној коверти лично или поштом на адресу Института са назнаком:  „Пријава на оглас за пријем једног СПРЕМАЧ/СПРЕМАЧИЦА ПРОСТОРИЈАМА У КОЈИМА СЕ ПРУЖАЈУ ЗДРАВСТЕНЕ УСЛУГЕ I“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.