Дом здравља Бољевац

На основу члана 24. Закона о раду („Службени гласник Републике Србије”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), члана 27к Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013-3, 63/2013 – исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020), члана 37., 50., 51., 52. Закона о запосленима у јавним службама („Сл. гласник РС”, бр. 113/2017, 95/2018, 86/2019, 157/2020; даље: Закон), члана 7., 8., 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС”, бр. 96/2019 и 58/2020 – анекс; даље: ПКУ), члана 8. Правилника о организацији и систематизацији радних места у Дому здравља Бољевац (Бр. 5-734/1-18 од 22.03.2018. године; даље: Правилник), а у складу са Кадровским планом за Дом здравља Бољевац Министарства здравља (Бр. 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године), Закључком 51 Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број: 112-726/2022 од 31.01.2022. године, Закључком Министарства здравља Републике Србије број: 112-01-12/2022-02 од 02.02.2022. године, и Одлуком о потреби заснивања радног односа бр. 5-222/1-22 од 10.02.2022. године и 5-222/2-22 од 14.02.2022. године, дана 17.02.2022. године расписује се

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

I

За потребе Дома здравља Бољевац у Бољевцу оглашава се ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ради попуњавања следећих упражњених радних места:

 • радно место РУКОВОДИЛАЦ ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА И КОНТИСТАШЕФ ОДСЕКА, које је систематизовано под редним бројем 47., поглавље VI – Служба за правне, економско финансијске, техничке и друге сличне послове – Одсек за економско-финансијске послове – 1 (један) извршилац са пуним радним временом,
 • радно место РУКОВОДИЛАЦ ПРАВНИХ, КАДРОВСКИХ И АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСЛОВА, АРХИВИСТ НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ, које је систематизовано под редним бројем 42., поглавље VI – Служба за правне, економско финансијске, техничке и друге сличне послове – 1 (један) извршилац са пуним радним временом.

II

Услови за заснивање радног односа за послове из става I овог огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени чланом 24. Закона о раду, и посебни услови утврђени Правилником.

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из става I тачка 1) овог огласа јесу:

 • Високо образовање економске струке
 • на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10.септембра 2005. године, или
 • на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо бразовање до 10.септембра 2005. године;
 • знање рада на рачунару;
 • најмање 5 (пет) година радног искуства.

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из става I тачка 2) овог огласа јесу:

 • Високо образовање правне струке
 • на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10.септембра 2005. године, или
 • на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо бразовање до 10.септембра 2005. године;
 • знање рада на рачунару;
 • најмање 5 (пет) година радног искуства.

III

Пријављивање на Интерни конкурс врши се подношењем уредно потписане молбе, уз коју се обавезно прилажу и:

 • диплома о завршеним интегрисаним академским студијама економске (став I тачка 1)), односно правне (став I тачка 2)) струке,
 • извод из матичне књиге венчаних, уколико је дошло до промене личног имена,
 • доказ о радном искуству,
 • потпуна лична и радна биографија, са адресом, бројем телефона за контакт, те адресом електронске поште.

Уколико се уз молбу достављају копије докумената, исте морају бити оверене у општини, суду или код јавог бележника (нотара).

IV

Приликом заснивања радног односа, а након спроведеног конкурса, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење, као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

V

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.

Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Подацима рукује и податке обрађује кадровска служба Дома здравља Бољевац.

VI

Оглас објавити на огласној табли и интернет презентацији Дома здравља Бољевац, као и код Националне службе за запошљавање, а доставља се и Министарству здравља ради објављивања на интернет страници Министарства здравља.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа.

VII

Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 (тридесет) дана од дана истека рока за подношење пријава, и иста ће бити објављена на огласној табли и интернет презентацији Дома здравља Бољевац.

Кандидати који не буду били изабрани, могу захтевати повраћај конкурсне документације.

VIII

Пријаве се подносе лично, или путем поште на адресу:

Дом здравља Бољевац, ул. Драгише Петровића бр. 41, 19370 Бољевац,

са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове – радно место ___ (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати