Zavod za urgentnu medicinu Niš

Na osnovu Instrukcije Ministarstva zdravlja broj 120-01-151/2020-02 od 08.02.2022.god., na osnovu čl. 7 i 8 Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave ("Sl.glasnik RS" broj 96/19 i 58/20),  na osnovu  člana 3 i 4 stav 1. alineja 5. Kadrovskog Plana br: 112-01-200/2018-02 od 20.08.2018.god. i Statuta Zavoda za urgentnu medicinu Niš, broj 1518 od 15.03.2021. godine, u svojstvu  v.d.direktora Zavoda donosim:

 

ODLUKU

o potrebi za zasnivanjem  radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme zbog povećanog obima posla, a najduže do 30.septembra 2022.godine, sa   doktorom medicine u hitnoj medicinskoj pomoći

                                                      

                                                     

broj izvršioca: 1  (jedanDOKTOR MEDICINE U HITNOJ MEDICINSKOJ POMOĆI

      

     Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavlјivanja na oglas su:

  • Završen medicinski fakultet, VII 1 stepen stručne spreme i položen stručni ispit.

  dopunski  uslovi :

    • Pre zaključenja ugovora o radu, lekarsko uverenje za rad na radnom mestu sa povećanim rizikom  i licencа/rešenje o upisu u Lekarsku Komoru RS.

     

 Prilikom prijavlјivanja na oglas potrebno je dostaviti original ili overena sledeća dokumenta:

  • Molbu u kojoj je navedeno radno mesto za koje se kandidat javlјa,
  • Diplomu o završenom medicinskom fakultetu,  VII 1 stepen stručne spreme,(overena fotokopija),
  • Uverenje o položenom stručnom ispitu (overena fotokopija),
  • Uverenje da kandidat nije osudjivan (ne starije od 6 meseci,) original
  • Uverenje da se protiv kandidata ne void krivični postupak (ne starije od 6 meseci),original
  • Važeća lična karta očitana ili fotokopija,
  • Kratku biografiju CV

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objavlјivanja na Web sajtu Ministarstva zdravlјa Republike Srbije.

Prijave se podnose lično ili putem pošte na adresu: Zavod za urgentnu medicinu Niš, 18 000 Niš, ul. Vojislava Ilića bb sa naznakom „Po oglasu za doktora medicine odredjeno vreme“ . Kandidati podnošenjem prijave daju saglasnost na obradu podataka o ličnosti od strane ovlašćenih lica Zavoda.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće  razmatrati.

Postupak izbora kandidata izvršiće  v.d. direktor Zavoda za urgentnu medicinu Niš, nakon proteka roka za dostavu konkursne dokumentacije.


Odluku o potrebi zasnivanja radnog odnosa objaviti na Web sajtu Ministarstva zdravlјa Republike Srbije,  na sajtu Nacionalne službe za zapošlјavanje i sajtu Zavoda.